Европейската комисия прие мярка, позволяваща на държавите-членки по-голяма гъвкавост, за да използват своите бюджети за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), поети като ангажименти по Програмите за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Това се налага от нуждата средства от ЕЗФРСР "ангажирани" през 2013 г., да бъдат изразходвани до края на 2015 г. 
 
Тази мярка на ЕК предвижда по-голяма гъвкавост за прехвърляне на неизразходвани средства между различните оси на ПРСР. След искане от страна на държавите-членки за повече гъвкавост, Комисията предложи да се даде възможност до 5% от общия бюджет на ЕЗФРСР (вместо 3%, според сегашния регламент) да се прехвърлят между различните оси на ПРСР през тази година, съобщават от ЕК.
 
Това ще позволи на националните и регионалните програми за развитие на селските райони, които все още изпитват затруднения при изразходването на съществуващите ангажименти, да употребят неизползвани средства по ПРСР, както и да прехвърлят средства от една ос към друга, посочват от ЕК. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!