Европейската комисия предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 199,7 милиарда евро за 2025 г. 

Бюджетът ще бъде допълнен с плащания по линия на NextGenerationEU в размер на приблизително 72 милиарда евро. 

Този съществен финансов пакет ще подпомогне ЕС при изпълнението на политическите му приоритети, като същевременно бъдат взети предвид промените, договорени в междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) през февруари 2024 г.

Проектобюджетът за 2025 г. насочва средствата към областите, в които те могат да доведат до най-осезаема промяна, в сътрудничество с държавите — членки на ЕС, и с нашите партньори по света, както и в съответствие с нуждите им, за да стане Европа по-устойчива и подготвена за бъдещето, което е в полза на гражданите и предприятията в ЕС. 

Това ще бъде постигнато, като бъдат насърчени екологичният и цифровият преход посредством създаването на работни места, като същевременно бъдат укрепени стратегическата автономност и глобалната роля на Европа. Чрез платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) той ще направи възможно предоставянето на подкрепа за важни технологии от критични значение.

Проектобюджетът за 2025 г. също така ще осигури — в съответствие с междинното преразглеждане на МФР — непрекъсната подкрепа за сирийските бежанци в Турция и по-широкия регион, южното съседство, включително външното измерение на миграцията, както и за Западните Балкани. И най-важното той ще осигури стабилна и предвидима подкрепа за Украйна.

Комисията предлага да се разпределят следните суми за различните приоритети на ЕС (под формата на бюджетни кредити за поети задължения):

- 53,8 милиарда евро за Общата селскостопанска политика и 0,9 милиард евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, както и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи.

- 49,2 милиарда евро за регионално развитие и сближаване в подкрепа на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и за инфраструктура в подкрепа на екологичния преход и приоритетните проекти на Съюза.

- 16,3 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които, наред с другото, 10,9 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), 2,2 милиарда евро за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III) и 0,5 милиард за Инструмента за реформи и растеж за Западните Балкани, както и 1,9 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA).

- По линия на Механизма за Украйна ще бъдат предоставени допълнителни 4,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства, допълнени от 10,9 милиарда евро под формата на заеми.

- 13,5 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които основно 12,7 милиарда евро за водещата научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. Проектобюджетът включва и финансирането на европейския законодателен акт за интегралните схеми в рамките на „Хоризонт Европа“ и чрез преразпределяне на средства от други програми.

- 4,6 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които, например, 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа за подобряване на трансграничната инфраструктура, 1,1 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ за оформяне на цифровото бъдеще на Съюза и 378 милиона евро за InvestEU за важни приоритети (научни изследвания и иновации, двоен екологичен и цифров преход, здравен сектор и стратегически технологии).

- 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област.

- 11,8 милиарда евро за устойчивост и ценности, от които, наред с другото, 5,2 милиарда евро за увеличаващите се разходи по заемите за Европейския инструмент за възстановяване, 4 милиарда евро за програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 352 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 235 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите.

- 2,4 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които основно 771 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, и 1,5 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички.

- 2,7 милиарда евро за защита на нашите граници, от които основно 1,4 милиарда евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и 997 милиона евро (общо от ЕС) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).

- 2,1 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които основно 1,9 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети.

- 1,8 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната, от които основно 1,4 милиарда евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) и 244,5 милиона евро в подкрепа на военната мобилност.

- 977 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 613 милиона евро за програмата „Единен пазар“, и близо 205 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците.

- 583 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 203 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза.

- 784 милиона евро за сигурността, от които по-специално 334 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.

- 196 милиона евро за сигурни спътникови връзки в рамките на новата програма на Съюза за сигурна свързаност.

Проектобюджетът за 2025 г. е част от дългосрочния бюджет на Съюза, приет в края на 2020 г. и изменен през февруари 2024 г., включително последващите технически корекции, и има за цел да превърне неговите приоритети в конкретни резултати на годишна основа.

Годишният бюджет за 2025 г. ще трябва да бъде официално приет от бюджетния орган преди края на годината.

Проектобюджетът на ЕС за 2025 г. включва разходите, покрити от бюджетните кредити в рамките на дългосрочните бюджетни тавани, финансирани със собствени ресурси. Те се допълват от разходи по линия на NextGenerationEU, финансирани от заеми на капиталовите пазари. За основния бюджет са предложени две суми за всяка програма — поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договори, сключени през дадена година, а плащанията представляват реално изплащаните средства. Всички суми са по текущи цени.

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: „Бюджетът на ЕС продължава да предоставя на Европа средствата за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства, по-специално чрез подкрепа за екологичния и цифровия преход и повишаване на цялостната устойчивост на Съюза. Успяхме също така да укрепим позицията си във външен план: междинното преразглеждане на МФР беше от съществено значение, за да може нашият Съюз да реагира на последиците от агресивната война на Русия в Украйна на стабилна основа, да укрепи капацитета ни за реагиране при природни бедствия и да отговори на световната конкуренция по отношение на ключови критични технологии.“