Европейската комисия (ЕК) одобри българската национална рамка за екологични дейности за периода 2017 – 2021 година. 
 
 
В съответствие с изискванията на чл. 36, параграф 1, ал.1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Във връзка с прилагането на режима за подпомагане на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, чрез оперативни програми, беше изготвена Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци за периода 2017-2021 г., както и Национална рамка за екологични дейности за същия период. 
 
Националната стратегия предоставя възможност на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци (ОП), които изпълняват одобрени оперативни програми, да кандидатстват за финансова помощ от страна на Европейския съюз. Национална рамка за екологични дейности определя неизчерпателен списък с екологични дейности и условията за тяхното прилагане. Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 оперативните програми на ОП трябва да включват две или повече екологични дейности или поне 10% от разходите по оперативните програми да покриват екологични дейности. 
 
Осъществяването на екологични дейности допринася за прилагането на високи стандарти за опазване на околната среда, както и за повишаване качеството на произвежданата продукция и реализацията й на пазара. В съответствие с изискванията на регламента, проектът на Националната рамка за екологични дейности беше изпратен на Европейската комисия и беше одобрен от Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“.