Сериозни забележки отправи ЕК по Споразумението за партньорство с България в частта „развитие на селските райони“. Коментарите се отнасят до Споразумението за партньорство (СП), подадено от Република България на 2 април 2014 г., и са представени следвайки структурата на СП, зададена по образец.

 

От ЕК предупреждават, че всички препоръки трябва задължително да бъдат взети предвид във финалния вариант на Споразумението, пише Портал Европа. Една от забележките към България е по ОП „Региони в растеж“, по която се иска финансиране за големите градски агломерации. От ЕК, обаче, са категорични, подкрепата на не по-малко от 67 града на територията на страната няма да позволи ефективното усвояване на общо почти 725 млн. евро (20% от общата алокация по Европейския фонд за регионално развитие), предвидени по ОП „Региони в растеж“).

 

“Трябва да бъдат подкрепени най-добрите и обещаващи стратегии, които могат да доведат до трайно подобряване на икономическите, екологични, климатични, социални и демографски условия. Това не означава, че по-малките градове се изключват от каквато и да е подкрепа от ЕСИФ по други приоритетни оси и оперативни програми”, се посочва в забележките на ЕК. Макар и индиректно този извод прави препратка към предишни коментари на Брюксел за финансиране на част от градските агломерации към Програмата за развитие на селските райони.

 

В същото време, обаче, ЕК отправя и много сериозни критики към разписаните дейности в частта „развитие на селските райони“. „Подкрепата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) трябва да бъде насочена само към тези инвестиции в инфраструктурата на селските райони, които носят най-голяма добавена стойност по отношение на растежа и работните места и са част от последователна стратегия за развитие за икономическо съживяване и борбата с обезлюдяването на селските райони.

 

СП не показва приоритизация на интервенциите по ЕЗФРСР като част от цялостна стратегия на страната, адресираща обезлюдяването на селските райони“, категорични са от ЕК.

 

Забележки са отправени и по отношение на собствеността на земята. “Тъй като устойчивостта на собствеността и наемането на земята е условие за инвестиции в рамките на ЕЗФРСР, Споразумението за партньорство трябва ясно да посочва мерките, предвидени за адресиране на този въпрос”, пише в доклада.

 

Сред забележките към представеното от България Споразумение за партньорство са и такива, свързани с необвързаността на предвидени мерки с реалното подобряване на селските райони.

 

Ето още от критиките, посочени в доклада на ЕК:

 

► Инвестициите по ЕЗФРСР в дребно-мащабна инфраструктура в по-малки населени места от селски тип трябва да бъдат в съответствие с реформата във водния сектор

► Инвестициите в селските агломерации под 2000 е.ж. трябва да бъдат допълнително приоритизирани на базата на критерии като: интегриране в стратегиите за местно развитие, локация в чувствителна зона и др., чрез което да се осигури устойчивост и добавена стойност.

► Хидромелиоративните инвестициите не са достатъчно добре таргетирани и конкретизирани. Необходимо е преразглеждане на разпределението на средствата от ЕЗФРСР веднага след завършване на оценката на нуждите и на стратегията за хидромелиорации, която се подготвя към момента с помощта на Световна банка.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!