Европейската комисия (ЕК) кани всички заинтересовани да коментират предложените правила за удължаване с една година на държавната помощ в ЕС за земеделие, горско стопанство, рибарство и аквакултури, съобщиха от Комисията. Коментари се приемат на уебсайта на ЕК до 20 февруари 2020 г.

Възможност за финансиране: ЕК отвори конкурсите за популяризиране на агро-хранителни продукти

Правилата включват регулациите за блоково освобождаване, валидни за земеделието, горското стопанство, рибарството и аквакултурите, както и регулациите за помощите de minimis за рибарство и аквакултури.

Комисията пуска за обсъждане и предложението за обявление за удължаване с една година на Насоките на ЕС за  държавната помощ за земеделие, горско стопанство и селските райони. Съществуващите правила изтичат на 31 декември 2020 г. В момента те се преразглеждат от ЕК, като бъдещото им оформление зависи от резултата от реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Тъй като бъдещите правни рамки на ОСП и ОПОР са все още в процес на приемане, Комисията счита за нужно да удължи валидността на сегашните правила за държавната помощ и след 31 януари 2020 г. Това ще и позволи да приключи с преразглеждането им след приемането на рамките на новите ОСП и ОПОР.