Европейската комисия публикува първия доклад относно прилагането на правилата за конкуренция в селскостопанския сектор. Докладът показва, че работата на европейските органи за защита на конкуренцията може да помогне на земеделските производители да договарят по-добри условия, когато продават своите продукти на големи купувачи или кооперации.

 

Сектор Храни поиска по-нисък ДДС и силен глас в ЕС

 

Маргрете Вестегер, комисар, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Този доклад съдържа важна информация за ценната работа, извършвана от европейските органи за защита на конкуренцията в сектора на селското стопанство, особено за да се защитят земеделските стопани от антиконкурентно поведение и да се осигурят възможности на земеделските производители и потребителите да се възползват от един изцяло отворен вътрешен пазар.Ще продължим да работим заедно с националните органи за защита на конкуренцията.

 

Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: В контекста на ориентирана към пазара политика укрепването на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни е от първостепенно значение. Този доклад показва как чрез съвместното прилагане на законите в областта на селското стопанство и конкуренцията се постигат по-справедливи и по-ефективни резултати както за производителите, така и за потребителите. Нека не забравяме, че земеделските стопани имат специално място по отношение на правото в областта на конкуренцията. Признатите организации на производители могат да им помогнат да укрепят позициите си във веригата за доставки на храни.

 

Правилата за конкуренция на ЕС, които забраняват сключването на споразумения за определяне на цени или други условия за търговия или за подялба на пазари, се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти. В същото време Регламентът за общата организация на пазарите (Регламент за ООП) съдържа дерогации от прилагането на тези правила, които се отнасят за всички или за някои селскостопански сектори или за специфични ситуации.

 

Публикуваният доклад на Комисията е първият, насочен конкретно към прилагането на правилата за конкуренция на ЕС по отношение на селскостопанския сектор.

 

Въз основа на констатациите в доклада Комисията ще продължи диалога си със заинтересованите страни в селскостопанския сектор, както и с държавите от ЕС, Европейския парламент и Съвета във връзка с бъдещите политики за прилагане на правилата за конкуренция по отношение на селскостопанския сектор. Комисията също така ще увеличи своето наблюдение на пазара, по-специално по отношение на колективните споразумения, с които се сегментира вътрешният пазар.

 

Основни констатации в доклада

Работа на европейските органи за защита на конкуренцията

 

а) Извършване на разследвания в сектора

Европейските органи за защита на конкуренцията са извършили 178 разследвания в селскостопанския сектор. Над една трета от тях са разследвания на преработватели на селскостопански продукти, а сред жалбоподателите най-голям е делът на земеделските производители.

Почти половината от всички нарушения на конкуренцията, разкрити в рамките на разследванията, са свързани със споразумения за цените. Тези споразумения най-често са били сключвани между конкуриращи се преработватели с цел определяне на цената на едро (напр. на захарта и брашното) или между преработватели и търговци на дребно с цел определяне на цената на дребно (напр. на млечните продукти, месото или слънчогледовото олио). Други нарушения са свързани със споразумения за производство, обмен на информация или подялба на пазари.

 

 б) Защита на вътрешния пазар

Една от основните констатации в доклада е, че в някои случаи държави от ЕС са се опитвали да ограничат вноса на определени селскостопански продукти от други държави от Съюза. Няколко европейски органа за защита на конкуренцията са разследвали и спрели действието на редица колективни споразумения, при които например земеделски производители в една държава от ЕС се опитват да възпрепятстват продажбите на земеделски производители от други държави от Съюза.

 

в) Предоставяне на насоки и наблюдение

Европейските органи за защита на конкуренцията са предоставили насоки на земеделските стопани, на други стопански субекти и на правителствата за това как да тълкуват и прилагат законодателството за конкуренцията в сектора, например по отношение на инициативите за устойчивост на земеделските стопани или публикуването на цени от секторните организации. Органите за защита на конкуренцията също така са наблюдавали активно ситуацията в сектора и са извършили секторни проучвания на функционирането на веригата на доставки, като са обръщали особено внимание на въпроси като изменението на цените по веригата и балансирането на възможностите за преговаряне между земеделските производители и останалите нива на веригата.

 

Дерогации от правилата за конкуренция за организациите на производители и междубраншовите организации

Признатите междубраншови организации и организации на производители могат да помогнат за укрепване на позицията на земеделските стопани и да допринесат за повишаване на ефективността на веригата за доставка на храни.

Признаването на организации на производители от националните органи се използва широко в сектора на плодовете и зеленчуците, където почти 50% от продукцията се предлага на пазара от организации на производители, но също така и в секторите на млякото, месото, зехтина и зърнените култури. Освен това в ЕС има 128 признати междубраншови организации, които се намират предимно във Франция и Испания.

 

Секторни инструменти в селскостопанския сектор

  • възможността за договаряне на доброволен механизъм за споделяне на стойността в сектора на захарта се използва широко;
  • често се използват и мерки за стабилизиране на пазара в лозаро-винарския сектор;
  • в секторите за производство на сирене и шунка бяха въведени мерки за управление на предлагането по отношение на продуктите със защитено наименование за произход или географско указание.