CAP4US

С новостите в четирите Стандарта за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и на европейско, и на национално ниво се цели облекчаване на изискванията, които трябва да спазват стопаните. През последната година стопаните успяха да засеят с оглед на продоволствената сигурност и угарите, които трябваше да остават празни по правило. По настояване на земеделските производители обаче, през Кампания 2024 се очаква да има по-трайни промени в непроизводствените площи в стопанствата. 

Какви са новостите в ДЗЕС 8 - Минимален дял от обработваемата земя, отделена за непроизводствени площи и характеристики?


Според предложенията от страна на земеделското министерство се предвижда да отпадне задължението за поддържане на поне 4% от обработваемата земя като непроизводствени площи и характеристики - земя оставена под угар, тераси, особености на ландшафта.
За стопаните обаче ще остане валидно задължението да се запазват и поддържат съществуващите характеристики на ландшафта чрез:
-    забрана за изрязване на жив плет и дървета по време на размножаването и отглеждането на птици (от 1 март до 31 юли);
-    запазване на полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
-    запазване на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
-    опазване на постоянните пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa) и др.;


Особеностите на ландшафта обаче продължават да бъдат живите плетове, терасите, отделните дървета с корона с диаметър не по-малък от 4 м; дървета в редица с корона с диаметър не по-малък от 4 м, като разстоянието между короните не надхвърля 5 м; буферни ивици са площи с широчина от 1 до 15 м, както и дървета в група.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US