CAP4US

Изпълнението на Стандарта за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 7 - сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода през Кампания 2023 показа, че стопаните трудно могат да изпълнят условията му.

Затова в корекциите на Стратегическия план за развитие на земеделието е заложена промяна и в спорния ДЗЕС 7, като новостите се очаква да се прилагат още през Кампания 2024.

Новост, която беше въведена през миналата година, предвиждаше вместо диверсификация на културите в стопанството да се въведе ротация, като земеделските производители остро се възпротивиха.

Сега експертите предвиждат се освен заявената ротация, която се запазва като практика, стопаните да имат възможност да прилагат и диверсификация на културите. Експерти от земеделското министерство обясниха, че изискванията за тази практика са известни на стопаните и те ще могат да се справят с нея. 

Земеделските стопани с обработваема площ ≥ 10 ха могат да изпълнят изискванията на този стандарт като приложат освен ротация също и диверсификация на културите при спазване на следните минимални изисквания:

- когато размерът на обработваемата земя в дадено стопанство е между 10 и 30 хектара, диверсификацията на културите се състои в засяване и отглеждане на обработваемата земя в стопанството с поне две различни култури. Основната култура не може да превишава 75% от обработваемата земя.

- когато размерът на обработваемата земя в дадено стопанство е повече от 30 хектара, диверсификацията на културите се състои в засяването и отглеждане на обработваема земя в стопанството на поне три различни култури. Основната култура не може да заема повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури не могат да обхващат заедно повече от 95% от обработваемата земя. 

Стандартът си има и изключения, като на първо място, те включват стопанства, които са по-малки от 10 хектара

Смята се и, че биологичните производители в сектор Растениевъдство, които са сертифицирани по надлежния ред, също отговарят на изискванията на стандарта. 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US