Изтича срокът, в който земеделските производители и техните организации могат да изпратят на Министерството на икономиката своите коментари и възражения по проекта на наредба по  закона за горивата. Тя предвижда два регистъра за фермерите, които имат горивни резервоари за зареждане на техника с нефтени продукти.
 
 
Пълното име на подзаконовия нормативен акт е „Наредба, с която се определят реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“. Министерството на икономиката публикува на страницата си в интернет проекта за нея в последния ден преди коледните празници – на 21 декември, като определи 14-дневен срок за обществено обсъждане. Това значи, че коментари се приемат до края на деня днес.
 
Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход беше публикуван в Държавен вестник на 27 юли 2018 г., като ще влезе в сила на 29 януари тази година. Икономическото министерство публикува още през лятото проект на наредба за прилагането му.
 
Острата реакция на земеделските стопани срещу предложената дублираща и излишна отчетност накара ведомството да коригира проекта, след като беше обявен за консултации в срок от 30 дни. На това основание сега общественото обсъждане на новия вариант на наредбата е ограничено до 14 календарни дни. В тях обаче влязоха и коледните и новогодишните празници.
 
Новият проект отбелязва, че Министерството на икономиката ще създаде и поддържа специален регистър на земеделските производители, които използват горива, като вписването в него ще става еднократно. Отпаднала е първоначалната идея всеки грам нафта да се отчита в централния регистър.
 
 
При първоначалната си регистрация земеделският производител ще трябва да представи документ за ползвания недвижим имот - собствен, нает или ползван на друго правно основание от заявителя, в който са разположени съдовете или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход.
 
Ще се изисква също копие на схема или ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва зареждането на горивата, декларация за местоположението на поземлените имоти с неговата точна идентификация, обектите и съоръженията, от които ще се извършва дейността с посочване на техните GPS координати.
 
Фермерите, които имат горивни резервоари, ще трябва да водят на хартия или в електронен вид личен регистър на използваните горива. В него ще се вписват количествата нефтени продукти, които се купуват и внасят в резервоарите с датата на зареждане, от коя бензиностанция, какви количества и с какъв транспорт са доставени.
 
При всяко зареждане на селскостопанска техника ще се вписват данните от уредите за измерване, монтирани на съдовете или резервоарите за съхранение на гориво, както и за движението на количествата – доставени и изразходвани. Работна група от икономическото министерство проведе консултации с браншови организации и стигна до извода, че личният регистър няма да натовари земеделците с допълнителна тежест, тъй като те и сега водят необходимата отчетност под надзора на Агенция „Митници“.