Наредбата за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и eтикетирането е изменена и допълнена, след обнародването ѝ в ДВ, брой 49 от 28 юни 2016.

 

СПИСЪК ОТ МЕРКИ ПРИ НЕРЕДНОСТИ И НАРУШЕНИЯ

1. Мерките, предвидени в този списък, се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, подлежащи на контрол за биологично производство, в случаите, когато бъдат установени пропуски, нередности или нарушения на действащата нормативна уредба.
2. При установяване на същото несъответствие при следваща проверка контролиращото лице налага следващата по степен мярка от изброените в т. 5.
4. При установяване на несъответствия, които не са посочени в списъка, контролиращите лица, в зависимост от вида и тежестта им, прилагат една от мерките по т. 5. В 3-дневен срок от прилагане на мярката контролиращите лица писмено уведомяват министъра на земеделието и храните.
5. Контролиращите лица са длъжни да прилагат следните мерки към операторите в система на контрол:
5.1. Предписание за предприемане на корективни действия от страна на оператора при установени пропуски или нередности, които не засягат биологичното състояние на продукта, с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).
5.2. Налагане на забрана за пускане на определена партида на пазара като биологична и премахване или забрана за позоваване на термините, указващи биологичен метод на производство в етикетирането й, до отстраняване на несъответствието, при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство само за определената партида. Мярката се налага в случаите, когато засегнатата партида не е пусната на пазара.
За стопанства в преход: Засилен контрол на цялото стопанство чрез допълнителни проверки.
5.3. Временно ограничаване (частично или пълно) на документа (сертификата) по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и налагане на забрана за предлагане на съответната партида на пазара като биологична и премахване на термините, указващи биологичен метод на производство в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство съгласно чл. 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 до отстраняване на несъответствието, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна, относно наложената мярка.
За стопанства в преход: Удължаване на периода на преход със срок не по-малък от необходимия за отстраняване на несъответствието и представяне на доказателства за отстраняването му.
5.4. Отнемане на документа (сертификата) по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и налагане на забрана на оператора да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който се съгласува с компетентния орган, съгласно чл. 30, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 в случаи, когато бъде установено тежко нарушение или нарушение с траен ефект, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна относно наложената мярка.
За стопанства в преход: Стартиране на нов преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението, за което незабавно писмено се уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и другите контролиращи лица.
6. В случай на мотивирано съмнение, че даден оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, но има позоваване на метода на биологичното производство, контролиращото лице има право да наложи:
• Временна забрана за продажба на продукт като биологичен съгласно чл. 91, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 за определен от контролиращото лице срок до доказване/отстраняване на съмненията.

 

Преди вземането на решение се дава възможност на оператора да направи коментар по съмнението. Ако съмнението на контролиращото лице не бъде потвърдено в дадения от него срок, същото се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната мярка от списъка или се прилага т. 4.
 
Вид стопанство
Нередност/нарушение
Правно основание
Мярка
1.
Минимални изисквания и система на контрол
1.1
Всички
Частична липса на отчетна документация
Чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
1.2
Всички
В отчетната документация няма съответствие в баланса между входните и изходните ресурси
Чл. 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
(при непусната на пазара партида – 5.2)
1.3
Всички
Липса на съответствие между входните и изходните ресурси, които водят до съмнения за употреба на неразрешени продукти
Чл. 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
(при непусната на пазара партида – 5.2)
1.4
Всички
Няма ясна идентификация на складираните биологични продукти
Чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
1.5
Всички
Смесване или замърсяване при съхранение с продукти и/или вещества, които не са в съответствие с разпоредбите за биологично производство
Чл. 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
1.6
Всички
Отказан достъп до помещенията и съоръженията
Чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
1.7
Всички
Отказ за предоставяне на информация за целите на проверката, вкл. вземане на проба за анализ
Чл. 67, параграф 1„б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
1.8
Земеделско производство
Употреба на ГМО
Чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
1.9
Земеделско производство
Липсва удостоверение от доставчика относно ГМО или производни на ГМО
Чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
Чл. 69 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
(при непусната на пазара партида – 5.2)
2.
Обозначаване/етикетиране/продажба
2.1
Всички
Нарушение, свързано с етикетирането (продуктът не е биологичен или съдържа неразрешени небиологични съставки)
Чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
2.2
Всички
Етикетиране или продажба на продукт, който указва метод на биологично производство, но съдържа по-малко от 95 % съставки от растителен или животински произход, получени по метода на биологично производство
Чл. 59 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
2.3
Всички
Продажба/покупка на продукти без писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
Чл. 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.3
(при непусната на пазара партида – 5.2)
2.4
Всички
Етикетиране или продажба на биологични продукти/продукти в преход без указване на кодовия номер на контролния орган на етикета или с погрешно указване
Чл. 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
(при непусната на пазара партида – 5.2)
2.5
Всички
Продажба на биологични продукти с погрешно указване на биологичното производство при етикетирането или в търговските документи
Чл. 58, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
2.6
Всички
Етикетиране и обозначаване на продукти, съдържащи ГМО, употребени неразрешени вещества или йонизиращо лъчение – съгласно приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
2.7
Всички
Употреба на включени в приложения VIII А или VIII В от Регламент (ЕО) № 889/2008 съставки, но използвани в неразрешена сфера на приложение
Чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение VIII от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
2.8
Всички
Употреба на небиологични съставки от земеделски произход, които не са включени в приложение IX от Регламент (ЕО) № 889/2008 и за които не е издадено специално разрешение
Чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с приложение IX от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
2.9
Всички
Означаване на продукти от растителен произход от стопанство в период на преход, които съдържат повече от една съставка от култура със земеделски произход
Чл. 62 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
(при непусната на пазара партида – 5.2)
3.
Земеделско производство
3.1
Земеделско производство
Неспазване на условията за небиологично паралелно производство или стопанисване на небиологична производствена единица, където липсва ясно разграничаване (обособяване) на единици или обекти, не всички от които се управляват съгласно принципите на биологичното производство
Чл. 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 6б, параграф 2, чл. 25в, 40, 73, 79г от Регламент (ЕО) № 889/2009
5.4
 
3.2
Земеделско производство
Констатирано съхранение на материали (препарати) (без препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията и оборите) съгласно чл. 23, параграф 4 и във връзка с приложение VII на Регламент (ЕО) № 889/2008, средства за борба с насекоми и паразити съгл. чл. 23, параграф 4, във връзка с приложения II и VII на гореспоменатия регламент, като е налице основателно съмнение за употребата на тези материали
Чл. 35, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
4.
Растениевъдство
4.1
Земеделско производство
Използван е небиологичен посевен или посадъчен материал без съответното разрешение въпреки наличието на биологичен посевен и посадъчен такъв
Чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
Чл. 45, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
4.2
Земеделско производство
Използван е небиологичен посевен или посадъчен материал без съответното разрешение при липса на биологичен посевен и посадъчен такъв
Чл. 45, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.2
4.3
Земеделско производство
Използване на небиологичен посевен или посадъчен материал, който не отговаря на изискванията
Чл. 45, параграф 1б от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
4.4
Земеделско производство
Неспазване на периода на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход
Чл. 62, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
4.5
Земеделско производство
Неспазване периода на преход за растения и растителни продукти; констатирана продажба на продуктите в период на преход
Чл. 36 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
4.6
Земеделско производство
Употреба на неразрешени торове и почвени подобрители
Чл. 12, параграф 1, „д“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
4.7
Земеделско производство
Управление на почвата и торене, което не отговаря на условията
Чл. 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
4.8
Земеделско производство
Установено прилагане на хидропонно производство
Чл. 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
4.9
Земеделско производство
Употреба на неразрешени продукти за растителна защита
Чл. 5 и във връзка с приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008 и чл. 16, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
4.10
Земеделско производство
Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, е непълно
Чл. 70 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
4.11
Земеделско производство
Програма за производство на растителни култури не е представена на контролния орган в указаните срокове
Чл. 71 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
4.12
Земеделско производство
Непълна документация относно растениевъдството
Чл. 72 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
4.13
Диворастящи растения
Районите за събиране на диворастящи растения и части от тях не отговарят на разпоредбите
Чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
4.14
Гъби
Субстратите за производство на гъби не отговарят на разпоредбите
Чл. 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.
Животни и животински продукти
5.0
Общи разпоредби
5.0.1
Земеделско производство
Няма ясно разделяне (разграничаване) на животни от един и същи вид, отглеждани по биологичен и небиологичен метод
Чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.0.2
Земеделско производство
Отглежданите по биологичен метод животни използват пасища, които не отговарят на разпоредбите
Чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.0.3
Земеделско производство
Неспазване периода на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход
Чл. 38 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.0.4
Земеделско производство
Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, е непълно
Чл. 74, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
5.0.5
Земеделско производство
Практическите мерки по чл. 63, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 889/2008 не отговарят на изискванията
Чл. 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
5.1
Произход на животните
5.1.1
Земеделско производство
Увеличен процент животни, отглеждани по небиологичен метод, без разрешение от компетентния орган
Чл. 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.1.2
Земеделско производство
Закупени птици, отглеждани по небиологичен метод, без разрешение от компетентния орган
Чл. 42 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.1.3
Земеделско производство
Въвеждане на животни от небио­логични стопанства, които са над максималната възраст или след отбиване
Чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.1.4
Земеделско производство
Броят на женските бозайници не отговаря на ограниченията при подновяване на стадо небиологични животни
Чл. 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.1.5
Земеделско производство
Идентифицирането на животните не отговаря на изискванията
Чл. 75 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
5.1.6
Земеделско производство
Регистърът на животните не отговаря на изискванията
Чл. 76 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
5.2
Хранене
5.2.1
Земеделско производство
Хранене на млади бозайници по време на минималния период, определен за хранене с майчино мляко
Чл. 14, параграф 1, подточка „г“, „vi“ от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 20 и 22 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.2
Земеделско производство
Използване на небиологични протеинови фуражи от растителен и животински произход, които не отговарят на условията
Чл. 43 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.3
Земеделско производство
По-малко от 60 % от животинската храна за тревопасни животни постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства
Чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.4
Земеделско производство
По-малко от 20 % от животинската храна за свине и птици постъпва от самата единица или е произведена в сътрудничество с други биологични стопанства
Чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.5
Земеделско производство
Фуражът, задоволяващ хранителните потребности на животните, не отговаря на условията
Чл. 20 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.6
Земеделско производство
Фуражът, произведен в преход към биологично производство, не отговаря на условията
Чл. 21 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.7
Земеделско производство
Употреба на небиологични фуражи от растителен произход, които не са включени в приложение V
Чл. 22, параграф 1 във връзка с приложение V от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.8
Земеделско производство
Употреба на небиологични фуражи от животински произход, които не са включени в приложение V
Чл. 22, параграф 2 във връзка с приложение V на Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.2.9
Земеделско производство
Употреба на антибиотици, кокцидиостатици, растежни регулатори във фуражите
Чл. 14, параграф 1, подточка „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.2.10
Земеделско производство
Употреба на ГМО във фуражите
Чл. 9, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
5.3
Профилактика срещу болести и ветеринарно лечение
5.3.1
Земеделско производство
Недостатъчно почистване или дезинфекция на обори, оборудване и инструменти
Чл. 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
5.3.2
Земеделско производство
Използване на продукти за почистване или дезинфекция на помещенията и съоръженията, които не са посочени в приложение VII от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.3.3
Земеделско производство
Използване на продукти за унищожаване на насекоми или паразити, които не са посочени в приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.3.4
Земеделско производство
Употреба на синтезирани по химически път алопатични лекарствени средства или антибиотици без предписание от ветеринар
Чл. 24, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.3.5
Земеделско производство
Употреба на синтезирани по химически път алопатични лекарствени средства или антибиотици с цел профилактика
Чл. 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 14, параграф 1, подточка „д“, i) от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
5.3.6
Земеделско производство
Неспазване на двойно по-големия от законно установения карентен срок; неспазен период на преход след многократно лечение
Чл. 24, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.3.7
Земеделско производство
Отглеждане на животните при режим, който може да предизвика анемия
Чл. 20 от Регламент (ЕО) № 889/2008
 
5.4
5.3.8
Земеделско производство
При употреба на ветеринарни лекарствени продукти контролният орган не е уведомен, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин
Чл. 77 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.4
Животновъдни практики
5.4.1
Земеделско производство
Трансфер на ембриони
Чл. 14, подточка „в“, iii от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
5.4.2
Земеделско производство
Системно извършване на рутинни операции при животните без обезболяващи средства или в неподходяща възраст без разрешение от компетентния орган
Чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.4.3
Земеделско производство
Неспазване на условията за товарене, разтоварване и транспорт на животни
Чл. 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
5.4.4
Земеделско производство
Неспазено условие за минимална възраст за клане на птици или птиците не произхождат от бавно­растящи линии
Чл. 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.5
Обори, места за движение на открито
5.5.1
Земеделско производство
Минималната площ в помещенията/оборите не отговаря на приложение III
Чл. 10, параграф 4 и във връзка с приложение III от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.2
Земеделско производство
Помещенията за отглеждане на животни не отговарят на условията
Чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.3
Земеделско производство
Специфичните условия за помещенията и животновъдните практики за бозайници не отговарят на условията
Чл. 11 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.4
Земеделско производство
Няма достъп до открити пространства
Чл. 14, параграф 1, подточка „б“, „iii“ от Регламент (ЕО) № 834/2007; чл. 14 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.5
Земеделско производство
Общата гъстота на животните, отглеждани на хектар за година, не отговаря на изискванията във връзка с границата от 170 кг азот на хектар използвана земеделска площ
Чл. 15 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.6
Земеделско производство
Неспазен период на преход на пасищата и местата на открито, ползвани от нетревопасните животни
Чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.7
Земеделско производство
Надвишаване на периода на угояване за месодайни възрастни говеда, отглеждани в затворени помещения
Чл. 46 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.5.8
Земеделско производство
Помещенията за птици не отговарят на условията
Чл. 12 и 14 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.9
Земеделско производство
Няма ясно разграничаване на производствените единици при птицевъдството или позициониране на няколко производствени единици на едно място (заедно)
Чл. 12, параграф 3 „в“ във връзка с чл. 2 „е“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.8
Земеделско производство
Повече от максимално допустимия брой животни
Чл. 12, параграф 3, подточка „д“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
5.5.9
Земеделско производство
Продажба на пилета като биологични, които са отглеждани по конвенционален метод повече от 3 дни
Чл. 38, параграф 1, подточка „в“ и чл. 42 „а“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
5.5.10
Земеделско производство
Достъп до открити пространства за период, по-кратък от 1/3 от живота на птиците
Чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.
Пчели и пчелни продукти
6.1
Пчели
Неспазен период на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход
Чл. 38 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
6.2
Пчели
Мястото, на което са разположени кошерите, не отговаря на изискванията
Чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.3
Пчели
Хранене с небиологична захар
Чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
6.4
Пчели
Хранене с небиологичен мед
Чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
6.5
Пчели
Надвишаване на допустимия период на хранене на пчелите и пчелните семейства
Чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.6
Пчели
Профилактиката не е проведена съгласно разпоредбите. Използвани са лекарствени средства извън разрешените, няма ясно разграничаване, неспазен период на преход
Чл. 25 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
6.7
Пчели
Кошерите не са направени основно от естествени материали
Чл. 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.8
Пчели
Употреба на неразрешени вещества в кошерите
Чл. 13, параграф 5, чл. 25 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
6.9
Пчели
Употреба на небиологичен восък без предварителен анализ
Чл. 13, параграф 4, чл. 44 „б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.10
Пчели
Употреба на неразрешени препарати за почистване и дезинфекция
Чл. 25, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.11
Пчели
Прилагане на неподходящи животновъдни практики (рязане на крилата на пчелите майки)
Чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
6.12
Пчели
Липса на представена карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите, и/или документация и доказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията, посочени в регламента
Чл. 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
6.13
Пчели
Липса на необходимата информация в регистъра на пчелините
Чл. 78, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
6.14
Пчели
Липса на поддържане на необходимата информация при употребата на ветеринарни лекарствени продукти
Чл. 78, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
6.15
Пчели
При употреба на ветеринарни лекарствени продукти контролният орган не е уведомен, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара като произведени по биологичен начин
Чл. 78, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
6.16
Пчели
Зоната, в която се намира пчелинът, не е регистрирана, липсва идентификацията на кошерите
Чл. 78, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
6.17
Пчели
Контролният орган не е уведомен относно местенето на пчелини в указаните срокове
Чл. 78, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
6.18
Пчели
Липса на документация относно предприетите мерки за правилното изваждане, обработване и съхранение на пчеларските продукти, изваждането на питите и операциите по ваденето на меда
Чл. 78, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
7.
Морски водорасли и аквакултури
7.1
Аквакултури – общо
Замърсители или неразрешени за биологичното производство вещества в районите за аквакултури
Чл. 6б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.2
Аквакултури – общо
Липсва анализ на въздействието върху околната среда за нови дейности, кандидатстващи да бъдат признати за биологично производство и произвеждащи повече от 20 тона продукти от аквакултури
Чл. 6б, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.3
Аквакултури – общо
Няма ясно разграничение между биологичните и небиологичните производствени единици
Чл. 11 от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 25в от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.5
Аквакултури – общо
Неразрешени методи на развъждане
Чл.15, параграф 1, подточка „в“, „i“ от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
7.6
Аквакултури – общо
Недостатъчно пространство за отглеждане на животните
 
Чл. 25е, параграф 2 във връзка с приложение XIIIa от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.7
Аквакултури – общо
Неразрешено отглеждане в затворен тип циркулационни съоръжения
Член 25ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
7.8
Аквакултури – общо
Изкуственото загряване на водата извън люпилни, разсадни и/или отрасни басейни
Член 25ж, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.9
Аквакултури – общо
Нараняване и стрес на аквакултурните животни
Член 25з, параграф 1 във връзка с член 32а от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.10
Аквакултури – общо
Употреба на хормони и производни на хормоните
Член 25и от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
7.11
Хищни аквакултурни животни
Неспазване на приоритетните изисквания при храненето на хищните аквакултурни животни
Член 25к, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.12
Хищни аквакултурни животни
Повече от 60 % от фуражната дажба съдържа биологично произведени растителни продукти
Член 25к, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.13
Хищни аквакултурни животни
Употреба на астаксантин от небиологични източници въпреки наличието на биологични такива
Член 25к, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.14
Аквакултурни животни
Неразрешени фуражни суровини, добавки и помощни вещества, които се използват при преработка на продуктите
Член 25м във връзка с приложение V и VI от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.15
Аквакултурни животни
Употреба на растежни стимулатори или синтетични аминокиселини
Чл. 15, параграф 1, буква „г“, подточка vi) от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
7.16
Аквакултурни животни
Прилагане на по-кратък от предвидения период на преход; констатирана продажба на продуктите в период на преход
Чл. 38а от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
7.17
Аквакултурни животни
Неспазване на ограничението за алопатично лечение до два курса на лечение годишно, респ. при производствен цикъл, по-кратък от 1 год., се прилага ограничение на алопатичното лечение до един курс
Член 25у, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.18
Аквакултурни животни
Повече от 2 обработки срещу паразити на година, респективно повече от 1 обработка при производствен цикъл 18 месеца
Член 25у, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.19
Аквакултурни животни
Неспазване на карентния срок след медикаментозното лечение
Член 25у, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
7.20
Аквакултури – общо
Описанието на единицата, посочено в член 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, не отговаря на изискванията
Член 79а от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
7.21
Аквакултури – общо
Производствената документация за аквакултурни животни не отговаря на изискванията
Член 79б от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
8.
Преработка
8.1
Преработватели
Неспазване на условието за отделна по време и/или място обработка на преработени биологични храни или недостатъчно почистване на машините и съоръженията
Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 26, параграф 5, подточки „а“ и „б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
8.2
Преработватели
Няма разделение на биологичните от небиологичните продукти при транспортиране
Чл. 30 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
8.3
Преработватели
Преработката на фуражи и храни не отговаря на условията
Чл. 26, параграфи 1, 2, 3, 4 и 5, подточки „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
8.4
Преработватели
Употреба на неразрешени продукти и вещества при преработката на храни
Чл. 27 от Регламент (ЕО) № 889/2008 и приложение VIII
5.4
9.
Производство на вино
9.1
Производители на вино
Употреба на продукти и вещества при производство на вино, които не отговарят на условията
Чл. 29в и приложение VIIIа от Регламент (ЕО)№ 889/2008
5.4
9.2
Производители на вино
Енологични практики, процеси и обработки, които не отговарят на условията
Чл. 29г от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
10.
Подизпълнители
10.1
Подизпълнители
Непълен списък на подизпълнителите – етапите на преработката не са включени в процедурата на контрол
Чл. 86, подточка „а“ и „б“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
 
5.3
10.2
Подизпълнители
Доставчиците и търговците, изкупили продукцията, не могат да бъдат установени (без да съществува съмнение за фалшиви стокови документи)
Чл. 86, подточка „в“; чл. 91,параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
11.
Производство на фуражи
11.1
Фуражи
Съдържание на една и съща фуражна суровина – биологична, в преход или небиологична, но коректно етикетирана
Чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.3
11.2
Фуражи
Неразрешени съставки (фуражни суровини, добавки, разтворители и др.)
Чл. 18 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 22 или 25м във връзка с приложения V и VI от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
11.3
Фуражи
Фуражът е ГМО или произведен от ГМО (над допустимата граница по смисъла на чл. 24 от Регламент (ЕО) №1829/2003)
Чл. 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
11.4
Фуражи
Неспазване на условието за отделна по време и/или място обработка на фуражи или недостатъчно почистване на машините и съоръженията
Чл. 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 26, параграф 5, подточки „а“ и „б“ във връзка с приложения V и VI на Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
11.5
Фуражи
Употреба на йонизиращо лъчение
Чл. 10 от Регламент (ЕО) № 834/2007
5.4
11.6
Фуражи
Фуражите съдържат растежни стимулатори или синтетични аминокиселини
Чл. 14, параграф 1, подточки „г“, „v“ от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 60, параграф 1, подточка „а“ от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
11.7
Фуражи
Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008 не отговаря на изискванията
Чл. 88 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
12.
Внос от трети страни
12.1
Вносители
Внесените продукти не отговарят на изискванията за биологично производство на ЕС
Чл. 32, параграф 1, подточка „а“ или 33, параграф 1, подточка „а“ от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 15 и 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008
5.4
12.2
Вносители
Вносители, получатели или износители не са включени в контролните процедури
Чл. 32, параграф 1, подточка „б“ или 33, параграф 1, подточки „б“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 834/2007 във връзка с чл. 15 и 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008
5.4
12.3
 Вносители
Липсва придружаващ стоката оригинален сертификат, сертификат за инспекция от контролния орган на третата страна, разрешително за продажба на продуктите
Чл. 33 от Регламент (ЕО) № 834/2007, чл. 13 и 19 от Регламент (ЕО) № 1235/2008
5.4
12.4
Вносители
Незаверени промени и зачерквания върху сертификата
Чл. 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1235/2008
5.4
12.5
Вносители
Незаверена клетка 17 в сертификата за инспекция от компетентните органи на държавата членка
Чл. 13, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1235/2008
5.4
12.6
Вносители
Липсва обозначение/идентификация върху опаковката съгласно чл. 34 на Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 34 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.4
12.7
Вносители
Липса на представена информация за внесената пратка, посочена в чл. 84 от Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 67, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
12.8
Вносители
Описанието на единицата, посочено в чл. 63, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008 не отговаря на изискванията
Чл. 82 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
12.9
Вносители
Вносителят и първият получател водят документална отчетност, която не отговаря на изискванията
Чл. 83 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3
12.10
Вносители
Информация за внесените пратки не отговаря на изискванията
Чл. 84 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3