От 1 октомври стартира приемът в подкрепа на розопроизводителите по схемата „Помощ в подкрепа осигуряването на ликвидност на земеделските стопани, производители на маслодайна роза за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, съобщиха от Министерството на земеделието.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Помощта е в размер до 100 лв./дка за направените разходи за производство на цвят от маслодайна роза до периода на прибиране на реколтата. С тях кандидатите ще могат да покрият част от направените разходи по производство на маслодайна роза за стопанска 2020-2021 г. Условието е те да са в невъзможност да реализират продукцията си, защото не са успели да сключат договори за покупко-продажба с преработвателни предприятия, или пък имат сключени договори, но цветът не е реализиран.

От ресорното министерство припомнят по кои други схеми за държавни помощи могат да се възползват производителите на рози:                            

Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство

Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските стопани и цели създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство, чрез прилагане на намалена акцизна ставка на газьола. За нея се кандидатства до 24 септември.

Помощ за на инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Помощта е под формата на данъчно облекчение – преотстъпва се до 60% от корпоративния данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития

Подпомагането представлява директна помощ, която е в размер до 80 % от средните производствени разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. 

Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

През 2019 г. държавната помощ беше пренотифицирана, като маслодайната роза влезе в нейния обхват. С нея се компенсират част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) по закупуване на продукти и средства за растителна защита. 

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор „Растениевъдство“

Помощта е под формата на заплащане на част от застрахователните премии  на земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури, тютюн, зърнени и маслодайни култури при застраховане на първична селскостопанска продукция.  Покрива до 65% от застрахователната премия при застраховане на земеделска продукция.