Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) одобри минимална помощ de minimis за пчеларите в размер до 5 млн. лв. за 2020 г. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.

De minimis за растениевъдите – какви са ставките

Помощта се предоставя по искане на пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и противоепидемични мерки заради COVID-19, както и заради проблеми с отравяния на пчели при провеждане на растителнозащитни мероприятия. 

Подпомагането ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви.

По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г. на територията на страната се отглеждат 712 079  пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.

Максималният размер на помощите de minimis за всеки земеделски стопанин в сектора на производството на селскостопански продукти е установен на левовата равностойност, но не повече от 25 000 евро на стопанство за период от три последователни данъчни години.

През 2017 г. изплатените средства по помощта са 2 398 561 лв., предоставени на 4 341 пчелари за 502 843 пчелни семейства при ставка на пчелно семейство от 4,77 лв.

През 2018 г. усвоеният ресурс е 3 498 436 лв. от 4 304 пчелари за 584 046 пчелни семейства при ставка на пчелно семейство от 5,99 лв.

За 2019 г. изплатената помощ по схемата е в размер на 4 496 235 лв., предоставена на 4 408 пчелари, като са подпомогнати 601 101 пчелни семейства при ставка на пчелно семейство от 7,48 лв.

Предстои ДФЗ да изготви указания, които ще бъдат публикувани на сайта на Разплащателната агенция.