Знаете ли какво означават изразите „истински земеделски стопанин“, „отговарящ на условията хектар“, „минимална селскостопанска дейност“ или „земя на разположение на земеделския стопанин“?

Как зелените мерки ще се отразят на българския земеделец?

Не се тревожете, ако не знаете. Значенията на тези определения се обсъждат в структурите на Европейската комисия и има голяма вероятност те да бъдат преразгледани за следващия програмен период 2021-2027 г. в рамките на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Социалното дистанциране в условията на пандемия от коронавируса отвори пред европейските институции неочаквана възможност да отделят повече време за отговор на конкретни въпроси, които възникват на практика в селското стопанство.

Европейската Сметна палата например препоръча в средата на месеца Европейската комисия (ЕК) да използва забавянето на новата ОСП за справяне с предизвикателствата пред Зелената сделка. 

Тази позиция беше оповестена като Становище № 1/2020 „Относно предложението на Комисията за Регламент относно преходните разпоредби, отнасящи се до ОСП през 2021 г.“.

Одиторите считат, че ЕК и законодателите биха могли да използват допълнителната година за оценка на риска от плащания към неистински земеделски стопани, както и за необходимостта от преразглеждане на определенията за „истински земеделски стопанин“, „отговарящ на условията хектар“ и „минимална селскостопанска дейност“, заедно с изясняване на значението на „земя на разположение на земеделския стопанин“, без да се увеличава несъразмерно административната тежест за фермерите.

Това съобщи българското министерство на земеделието в седмичния бюлетин за новия програмен период.

Европейската Сметна палата предупреждава, че евентуални промени в системите за управление и контрол и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2022 г. може да се окажат предизвикателство при сегашната принудителна пауза заради мерките срещу коронавируса. 

В същото време одиторите подчертават, че „от друга страна е важно бързо да се постигнат подобрения на ОСП“. Сегашната криза крие и редица възможности.

Забавянето на приемането на дългосрочния бюджет на ЕС - Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2021-2027 г., и на бъдещата ОСП означава, че има допълнително време, което трябва да се използва за преодоляване на предизвикателствата, свързани с климата и околната среда, посочени в Зелената сделка.

Политиците и експертите ще могат по-добре да обмислят как да се осигури надеждно управление на бъдещата ОСП и как да се подобри рамката за нейното изпълнение. 

„Актуалното състояние на преговорите между Европейския парламент и Съвета навежда на мисълта, че прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 2022 г. може да представлява предизвикателство“, каза в изявление на Жоао Фигейреду, член на Европейската Сметка палата, който отговаря за становището. 

„Този период от време следва да се използва за решаване на повдигнатите от нас въпроси, особено във връзка с предизвикателствата по отношение на климата и околната среда“, допълни Жоао Фигейреду.

Европейската Сметна палата констатира, че разпределението на средствата не отразява очакваната европейска добавена стойност. Нещо повече: предложението за реформа на ОСП като цяло не отговаря на амбициите на ЕС за по-екологосъобразен и по-стабилен подход, който да бъде основан на резултатите

Въпреки че „предложената реформа включва инструменти за осъществяване на целите в областта на околната среда и климата, то тези цели нито са ясно дефинирани, нито са представени чрез количествено измерими показатели“, пише в становището. 

Одиторите напомнят, че по силата на Регламента за преходните правила предложен от ЕК, държавите членки, които решат да удължат програмата си за развитие на селските райони до края на 2021 г. трябва да продължават да имат същото или по-високо ниво на амбиция за опазване на околната среда и климата, както досега.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.