Досега регистрираните МИГ в селата ще трябва да се пререгистрират наново, според последните изисквания на наредбата за Местни инициативни групи в селата по ОС 3 на ПРСР 2007-2013.

Министерство на земеделието и храните обяви процедура за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 431-2 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа инвестира в селските райони.
 
Кандидатите трябва да бъдат регистрирани и прилагат проекта на територията на селските райони и могат да бъдат:
  1. общини;
  2. юридически лица с нестопанска цел;
  3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите
Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 18 септември 2008г.
 
Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и храните, до Управляващия орган на ПРСР - дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”.
 
Пълният комплект от документи  за кандидатстване и Наредба № 14 от 03 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (обн. ДВ, бр. 39/2008) са публикувани на интернет адрес: www.mzh.government.bg     в рубрика „Селски райони”, под-рубрика „Обяви, покани и документи.”, бутон „Ос 4 ЛИДЕР”.  
 

За допълнителна информация и въпроси:

 

Дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”: 

[email protected]