Повечето директни плащания не поддържат или не подобряват биологичното разнообразие в земеделските земи. Това гласи специалният доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) "Биологичното разнообразие в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП". В документа институцията оценява какъв е приносът на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз за опазване на биоразнообразието на Стария континент.

МЗХГ за Зелената сделка: Нови еко-схеми и възнаграждаващи субсидии

Ефектът от директните плащания по ОСП, които са 70 % от разходите на ЕС за селско стопанство, върху биологичното разнообразие е ограничен, заключават експертите. Някои изисквания за директните плащания, по-специално екологизирането и кръстосаното съответствие, имат потенциал да подобрят биологичното разнообразие, но Европейската комисия и държавите членки са предпочели варианти със слабо въздействие.

Схемата за санкции при кръстосаното съответствие няма ясно въздействие върху биологичното разнообразие в земеделските земи, а потенциалът на екологизирането за подобряване на биологичното разнообразие не е достатъчно развит, посочват от ЕСП.

Инструментите на ЕС за развитие на селските райони имат по-голям потенциал от директните плащания за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие. Държавите членки обаче сравнително рядко използват тези от тях, които оказват голямо въздействие, като например такива, основани на резултати и „тъмнозелени“ схеми.

Мерките в областта на агроекологията и климата, „Натура 2000“ и биологичното земеделие имат най-голям потенциал за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие в земеделските земи, смятат още от институцията. Същевременно, при по-малко строгите мерки за агроекология и климат има по-висок процент на участие.

Земеделските стопани с обработваеми култури са по-малко склонни да се ангажират с мерки за агроекология и климат, свързани с биологичното разнообразие, е друг извод от доклада. Там, където фермерите наистина кандидатстват за дадена мярка, те обикновено я ограничават до непродуктивни парцели, а не до такива, които са по-големи, по-продуктивни и по-интензивно обработвани.

В заключение ЕСП дава няколко препоръки за по-добро въздействие на ОСП върху биоразнообразието. Според експертите трябва да се подобри съгласуваността и концепцията на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г. и по-прецизно да се проследяват разходите.

Също така следва да се засили приносът на преките плащания и мерките за развитие на селските райони за биологичното разнообразие в земеделските земи.

ЕК е необходимо да разработи инструменти, с които да бъде доказвано въздействието на мерките на ОСП върху биологичното разнообразие в земеделските земи, смятат още от ЕСП.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.