Предприемаческият доход на българските фермери трябва да се увеличи средно от 10 636 лв. за една година при заетост на пълно работно време на 13 800 лв. в срок до 2030 г.

Десислава Танева: България иска по-голям бюджет по мярка COVID-19

Планираното увеличение с почти 30% е част от проект на Детайлизирана стратегия по Приоритет 6 „Устойчиво селско стопанство“ на Националната програма за развитие (НПР) на България – 2030 г., подготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Аграрното ведомство публикува проекта днес с предложение за ускорено обществено обсъждане на документа в срок до 28 май тази година.

Средният предприемачески доход на земеделските производители у нас в размер на 10 636 лв. годишно по данни на Евростат за 2018 г. е над два и половина пъти по-нисък от средния за страните членки на ЕС, който е изчислен на 27 549 лв.

Министерството на земеделието: „Зависимостта на земеделското производство от фактори като неблагоприятни природо-климатични условия, разпространение на болести и неприятели по растения и животни, нестабилност на цените на международните пазари и други не позволява към него да бъдат приложени изцяло и в чист вид пазарните принципи.

Подкрепата на доходите мотивира земеделските стопани да продължат своите селскостопански дейности, подпомага устойчивостта на производствените структури и допринася за нарастване на тяхната пазарна сила и конкурентоспособност.“ 

Подробности за предвижданията на аграрното ведомство в проекта вижте ТУК.

В началото на 2019 г. Съветът за развитие при Министерския съвет прие  Концепция за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната с хоризонт 2030 г., като с това се постави началото на подготовката на Националната програма за развитие България 2030 (НПР 2030).

С Решение № 33 от 20 януари тази година Министерският съвет одобри визията, целите и приоритетите на НПР 2030 и определи водещите ведомства за детайлизиране на стратегиите по отделните приоритети. 

Бележки и коментари по проекта на документа, подготвен от аграрното министерство, може да се изпращат в срок до 28 май 2020 г. на e-mail адресите: [email protected] и [email protected]