До утре, 10 август, животновъди, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, могат да кандидатстват по схемата за de minimis. Заявленията се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Общият предвиден ресурс е в размер на 17 730 720 лв.
 
 
Документи се приемат в отдела по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на физически лица или еднолични търговци) или по седалището на юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
 
Помощта ще бъде изплатена до 20 август, като е възможно изплащане на средствата и след срока за бенефициенти, при които се извършва допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането.
 
Предвиден и de minimis за стопани от областите Ямбол и Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, засегнати от чумата по дребните преживни животни.
 
Финансовият ресурс тук е 2 491 390 лв. Срокът за кандидатстване за животновъдите от засегнатите от чумата райони е до 31 август 2018 г.