Днес е последният срок, в който фермери могат да кандидатстват за финансиране по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 
 
 
Крайният срок за подаване на проектите е до 17:30 часа днес, 22 октомври 2018 г., през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)  http://eumis2020.government.bg/.
 
Фермерите могат да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която изготвя безплатно проектни предложения по подмярката. Целта на процедурата е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства.  
 
Основни изисквания към бенефициентите:
 
- Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
 
- Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
 
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро. Освен това над 50% от СПО на стопанството трябва да се формира от животни и култури съответно от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етерично-маслени и лекарствени култури“.
 
Земеделски стопанства в сектор „Животновъдство" са допустими за подпомагане за инвестиции, само ако животновъдните им обекти са разположени на територията на планински район.
 
По подмярка 4.1.2 са допустими следните разходи:
 
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и други;
 
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи.
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.