До 5% от годишния национален таван за директни плащания ще се отделя за схемата Плащане за райони с природни ограничения в ОСП 2015-2020. Това сочи анализ на Министерството на земеделието и храните на новата схема, която предстои да се прилага от 2015 година.

Плащането за райони с природни ограничения се предоставя на земеделски стопани, които имат право на плащане по СЕПП и чиито стопанства се намират изцяло или отчасти в райони с природни ограничения – планински райони; райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения; други райони със специфични ограничения.
[news]
В случай че схемата се прилага по Първи стълб, за да бъде избегнато двойно финансиране със сходните мерки по Програмата за развитие на селските райони, то би следвало сумите по плащанията по Втори стълб да бъдат съобразени с изплатените суми по схемата по Първи стълб, се посочва в анализа на МЗХ.

Държавите членки уведомяват Комисията до 1 август 2014 г. за решението си дали ще прилагат схемата, както и за бюджета, който ще използват за схемата.

Земеделските стопани трябва да имат право на плащане по СЕПП и стопанствата им да се намират изцяло или отчасти в райони с природни ограничения.

Като възможен проблем при прилагането на Схемата от МЗХ посочват демаркация на подпомагането по двата стълба и избягване на двойното финансиране. В проекта на Програма за развитие на селските райони на Република България - 2014-2020 също е включено аналогично подпомагане в рамките на Мярка 13 Плащания за райони с природни или други специфични ограничения:

Подмярка 13.1. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони

Подмярка 13.2. Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения.

От Министерството поясняват, че в описанието на мярката в проекта за ПРСР е записано изрично, че в Република България няма да се прилага схемата за райони с природни ограничения по Първи стълб.

МЗХ трябва да вземе решение дали схемата ще се прилага на база райони или на регионално равнище, както и да определи критериите и регионите, които подлежат на подпомагане.


Както Фермер.БГ съобщи, на 9 юни предстои първото заседание на Работната група към МЗХ относно прилагането на Общата селскостопанска политика 2015-2020 г. и по конкретно прилагането на мерките за зелени директни плащания и схемата за плащания в райони с природни ограничения.

 

 

  

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!