Kандидатите по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, които не са съгласни с обявеното класиранe, могат да подават жалби в срок до 25 март, съобщиха от Държавен фонд Земеделие.
[news]
 
Жалбите трябва да бъдат мотивирани. Те ще бъдат разгледани от Разплащателната агенция и всяка от тях ще получи обоснован писмен отговор.
 
В края на миналата седмица ДФЗ обяви резултатите от предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.2. Всеки бенефициент, кандидат по подмярка 4.2, има възможност да направи индивидуална справка за броя получени точки на сайта на ПРСР - http://www.prsr.bg.