До 20 януари 2016 г. лицата, които осъществяват  билкозаготвителна дейност предадават отчети в съответните регионални инспекции за предходната година, съобщават от РИСОВ Русе.
 
Отчетите могат да се подадат и  в свободна форма. Те следва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи от съответните общини или горски стопанства. Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и  състоянието на естествените им находища.  
 
На територията на РИОСВ – Русе има регистрирани 128 пункта, от които 30 в Област Русе, 38 в Област Силистра и 60 в Област Разград. 
 
Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева юридически лица за непредставяне на отчети. Това е и едно от честите нарушения на специализирания закон. През 2015 година експертите на РИОСВ-Русе са съставили 18 акта за установяване на административни нарушения. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.
 
Билкозаготвителите от контролираната територия, които желаят да участват в разпределянето на количества билки, получени от естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, е необходимо да подадат заявление в РИОСВ-Русе в срок до 31 декември 2015 г. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!