В срок до 15 юни 2014 г. тютюнопроизводителите подават в общинските служби по земеделие по местопроизводството заявления по чл. 19, ал. 2 от Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за площите, на които са отглеждали тютюн, и за продадените и предадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи.

 

Това е поредната промяна в Наредба 105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол. С предишнака корекция на наредбата като срок за регистрация на производителите на тютюн беше заложен 15 май.

 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) създава и поддържа база данни за тютюнопроизводителите в страната, е записано в наредбата. Тютюнопроизводителите подават заявления по образец в общинската служба по земеделие по местопроизводството за площите, на които са отглеждали тютюн, както и за количествата тютюн, които са продали, по сортови групи.

 

Към заявленията се прилагат договорите за продажба на тютюн и протоколи за изкупуване или кантарни бележки за предадените количества. В преходните и заключителни разпоредби на Наредба 105 е записано, че „при необходимост министърът на земеделието и храните може със заповед да определя и други срокове за подаване на заявленията и документите към тях“.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!