Българските земеделските стопани, които искат да получават помощи за отглежданите от тях животни, трябва да подадат до 15 май т.г. заявления за подпомагане, в които са включени тези животни и избраните схеми за национални доплащания за тях, съобщава сайтът на земеделското министерство. Заявленията се предават в общинските служби по земеделие по постоянния адрес на кандидата за физически лица и по адрес на управление на кандидата за юридическо лице или едноличен търговец.
През 2009 г. земеделските стопани, отглеждащи животни, могат да избират подпомагане по схеми за национални доплащания за говеда, за овце майки и кози майки, необвързани с производството, и по схема за овце майки и кози майки, обвързана с производството.

Всички животни, с които се кандидатства, трябва да са регистрирани в животновъден обект на името на кандидата в Системата за идентификация и регистрация на животните на Националната ветеринарно-медицинска служба. Схемата за национални доплащания за говеда за 2009 г. е само една и тя е необвързана с производството. Право да кандидатстват по нея имат всички земеделски стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда (крави, волове, бикове и телета), регистрирани в системата на НВМС. Размерът на субсидията се определя на базата на броя им към референтната дата.
Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, необвързана с производството, имат фермерите, които към 1 октомври 2008 г. са отглеждали повече от 20 овце майки и/или повече от 20 кози майки към 28 февруари 2009 г. Размерът на субсидията се определя на базата на броя овцете майки и козите майки към съответната референтна дата.

Кандидатстващите по необвързаната с производството схема за подпомагане е необходимо да приложат към заявленията си таблица - извлечение от системата на НВМС, съдържаща броя и вида на регистрираните в стопанството към съответната референтна дата животни. Земеделският стопанин трябва да впише броя животни, за които иска подпомагане за текущата година. Ако впише повече животни, ще получи плащане само за животните, включени в информационната система на НВМС към референтната дата. Ако попълни по-малко животни, ще получи плащане за толкова животни, колкото е заявил за подпомагане.

За да получат национални доплащания за овце майки и кози майки по схемата, обвързана с производството, фермерите трябва да отглеждат най-малко 20 овце майки и/или 20 кози майки, регистрирани в системата на НВМС към датата на подаване на заявлението. Размерът на субсидията се определя въз основа на броя на животните, които реално се отглеждат в стопанството и са заявени за подпомагане.
Кандидатстващите по обвързаната с производството схема за подпомагане трябва да приложат към заявленията си таблица - извлечение от системата на НВМС, съдържаща вида, породата и номерата на ушните марки на отглежданите в стопанството към датата на кандидатстване овце майки и/или кози майки. Да се надяваме, че Системата ще работи безпроблемно и няма да се стигне до случаи, за които Фермер.БГ вече е съобщавал – а именно крави и овце да „се губят” в идентификационната система на НВМС.
Таблици, разпечатани с наличните в Системата за идентификация и регистрация на животните на НВМС данни за животните, регистрирани в животновъден обект на името на кандидата, се допопълват от него и се подписват собственоръчно, а кандидатите – юридически лица и еднолични търговци го подпечатват.

Земеделските стопани могат да кандидатстват с едни и същи овце майки и кози майки едновременно по двете схеми - обвързани с производството и необвързани с производството. Изключения от това правило има, когато земеделският стопанин е притежавал овцата-майка или козата-майка към посочената референтна дата, но не я притежава към датата на кандидатстване или обратно - не я е притежавал към референтната дата, но я притежава към датата на кандидатстване. В първия случай стопанинът може да кандидатства само за необвързаната част от плащането, а във втория – само за обвързаната част.

Техническият инспекторат на ДФ „Земеделие” – РА ще пристъпи към административни проверки на заявленията преди крайния срок за подаване на заявленията и те ще продължат до края на октомври тази година, казват от агроведомството.