До 10 юни се удължава срокът за подаване на заявления за одобрение по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2024/2025. 

Промяната е възможна след публикуваното днес в Държавен вестник на постановление № 181 от 23 май 2024 г. на Министерски съвет, което изменя Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

Необходимо е заявителите, с изключение на общините, да притежават сертификат по чл. 35 на Регламент (ЕС) 2018/848 или в случай, че не притежават такъв, за учебната 2024/2025 година следва да се приведат в съответствие най-късно до датата на извършване на първа доставка на биологично произведени плодове, зеленчуци, мляко или млечни продукти, което удостоверяват при извършване на доставката с представяне на сертификат ведно с приемателно-предавателния протокол.

В постановлението е предвидено от общо 50 доставки за цялата учебна година и за двете групи хранителни продукти, броят на доставките на биологично произведени продукти да бъде 9, от които 6 да са произведени от български земеделски стопани. 

Предвидено е също така не по-малко от 26 от конвенционално произведените и биологични плодове и зеленчуци, доставяни по схемите, да бъдат произведени от български земеделски стопани. Новото изискване заменя досегашното ½ от доставките на плодове и зеленчуци да бъдат от земеделски стопани. 

Друга промяна в наредбата е разширяването на асортимента на продуктите за разпространение сред децата и учениците. Предвидено е включването на нов вид плодове, като допустими за доставка в образователните институции в страната – малини и боровинки в порция по 0,125 гр., не повече от 4 доставки годишно общо. 

Държавен фонд „Земеделие“ обръща внимание, че заявители, подали заявления за одобрение е необходимо да попълнят актуализирани декларации и да ги подадат в ОД на ДФЗ.

За останалите, заявители, които ще кандидатстват в удължения период на прием, е качен нов образец на заявление.