До 10 август земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, могат да кандидатстват за de minimis. Заяленията се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП).
 
 
Общият ресурс е в размер на 17 730 720 лв., а ставката за една овца-майка и/или коза-майка е 15 лв.
   
Документи се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на физически лица или еднолични търговци) или по седалището на юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.
 
Помощта ще бъде изплатена до 20 август, като е възможно изплащане на средствата и след срока за бенефициенти, при които се извършва допълнителна административна проверка за допустимост на подпомагането.
 
Освен това е предвиден и de minimis за стопани от областите Ямбил и Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки и засегнати от чумата по дребните преживни животни.
 
Финансовият ресурс тук е 2 491 390 лв. Калкулираната единична ставка се увеличава от 47 лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка. Увеличена е и единичната ставка от решение на УС на ДФ „Земеделие“, т.1.4 и т.1.5 от Протокол №128 от 18.07.2018 г. от 14 лева на 22 лева за една овца-майка и за една коза-майка.
 
Срокът за кандидатстване за животновъдите от засегнатите от чумата райони е до 31 август 2018 г.