Целта на въвеждане на минималните прагове за директни плащания е избягване на прекомерната административна тежест при предоставяне на директни плащания с малки размери. Минимални прагове за подпомагане се прилагат и съгласно действащите правила за директни плащания. Това е записано в анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) относно прилагането на минимални прагове за директните плащания в новия програмен период.

 

Съгласно Регламент 1307/2013 държавите членки взимат решение кой от минималните прагове за получаване на директни плащания ще се прилага. България може с национално решение да промени общоприложимите минимални изисквания в рамките на предвидените за страната в Приложение ІV от Регламент 1307/2013 прагове от 200 евро и 0.5 ха. В случай на национално решение за прилагане на праг „площ” за тези земеделски стопани, получаващи обвързано с производството подпомагане за животни, които притежават по-малко хектари от прага за площ, се прилага праг „минимална сума”.

 

България следва да изпрати нотификация до Комисията относно определените за страната минимуми до 1 август 2014 г. От 2015 г. България трябва да прилага единен минимален праг по отношение на площта на стопанството, независимо от вида на културата, включително за трайни насаждения и лозя. “Въвеждането на минимален праг от 0,5 ха за всички стопанства ще даде възможност директни плащания да получават и най-малките земеделски производители, включително тези с площи между 0,5 и 1 ха.

 

Тъй като от 2015 г. България трябва да прилага единен минимален праг по отношение на площта на стопанството независимо от вида на културата (включително за трайни насаждения и лозя), въвеждането на минимален праг от 0,5 ха за стопанство ще даде възможност директни плащания да продължават да получават стопанства с площи с трайни насаждения между 0,5 и 1 ха, които и към настоящия момент са бенефициенти на директна подкрепа”, пише в анализа на МЗХ.

 

АНАЛИЗ НА МИНИМАЛНИТЕ ПРАГОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!