От днес, 13 юли до 31 юли 2015 г. е срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта de minimis на пчеларите.
 
В указанията по прилагането на помощта е записано, че земеделските стопани запазват 90% от броя на пчелните семейства, за които се получава помощта. За целта бенефициентите представят до 1 декември 2015 г. ветеринарно-медицинския дневник на пчелина, заверен от регистрирания ветеринарен лекар за извършен задължителен есенен профилактичен преглед на пчелина, съгласно ДПП, който удостоверява броят на пчелните семейства. Дневникът удостоверява и запазения брой пчелни семейства.
 
При нецелево ползване на предоставената държавна помощ, деклариране на неверни данни и представяне на неистински документи, вземането от Фонда става изискуемо и регистрираният стопанин възстановява получените средства заедно с лихвите по тях.

Указания за държавна помощ De minimis за пчели през 2015 г
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!