Приетите изменения в закона за ДДС по отношение на ведомствените бензиностанции са безсмислени за фиска и вредни за бизнеса. Това се посочва в официално становище на Дизелор – компания за доставка на горива.
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на становището без редакторска намеса:
 
„Защо приетите изменения са безсмислени за фиска и вредни за бизнеса?
Чрез изненадващите промени ведомствените бензиностанции, служещи за зареждане на горива за собствени нужди, се задължават да се оборудват с ЕСФП (електронна система с фискална памет), която включва нивомерна система, фискално устройство и е свързана с НАП в реално време посредством мобилна връзка. Практически те трябва да отговарят на изискванията, на които отговарят бензиностанциите, продаващи горива, иначе казано търговските обекти. Самите промени са приети тихомълком, без обсъждане. Подробности може да видите тук: http://goo.gl/qOmjj7
 
Тази мярка е необоснована и излишна, що се касае до намаляване на незаконните продажби на горива и повишаване на събираемостта на данъците. Аргументите за това са следните:
 
1. Досега действащият режим по чл.118 от ЗДДС предвиждаше всяка доставка на гориво във ведомствена бензиностанция да се декларира чрез Информационната система за контрол на горивата (ИСКГ) по електронен път в сайта на НАП на датата на извършване на доставката. Това деклариране е двойно - получателят има задължение да декларира, че е получил, а доставчикът - че е доставил, независимо един от друг. Според нас тези задължения осигуряват достатъчно информация на НАП за движението на горивото и възможност за допълнителен контрол. Двойното деклариране означава взаимен контрол, а данните, които се подават, съдържат цялата нужна информация - ясно обозначени доставчик, получател, място на ведомствената бензиностанция, вид и количество гориво и куп друга информация. Дори смятаме за прекалено утежняващо изискването декларирането да става задължително на датата на доставката. Когато доставките се извършват в почивни дни или извън работно време, както доставчикът, така и получателят ангажират служители, които да подават информация към НАП, което води до допълнителни разходи. Да не говорим, че при търговците на горива декларациите са десетки и стотици на ден, т.е. има служители, които специално се занимават с това да обслужват изискванията на администрацията. По ЗДДС доставчикът може да издаде фактура до 5 дни след доставката, но трябва да я декларира същия ден!! Но така или иначе органите на НАП имат всичко нужно, за да осъществят контрол върху движението на горивото и да извършат проверка на място, ако сметнат за нужно.
 
2. Наличието на ЕСФП с нивомери и дистанционна връзка с НАП осигурява само и единствено подаване на по-голямо количество информация на по-чести интервали. Тази система не е механизъм за дистанционна проверка, тя е някакъв източник на информация, въз основа на който НАП преценят дали има "вероятност за нарушение". За да се установи нарушение, е необходима физическа проверка. Според НАП информацията от тези системи им помага да анализират риска и да извършват по-целенасочени и резултатни проверки. Според нас, след близо 2 години опит при оперирането на бензиностанции - търговски обекти, ЕСФП с нивомери са доста усложнени механизми, които утежняват работата на бензиностанциите и поради излишната си сложност относително често генерират и предават неточна и неконсистентна информация, която трудно може да бъде адекватно структурирана, камо ли анализирана. Разбира се, ние нямаме поглед отвътре на обобщената информация в НАП. Но със сигурност ЕСФП не отменят задължението на органите да осъществяват физически контрол, а според нас не спомагат много за неговата ефективност. В спешно публикувания от МФ проект за промяна на Наредба Н-18/2006г. се вижда, че НАП трябва да провери всички ведомствени бензиностанции в срок до 31.01.2015г. Това предполага, че агенцията има достатъчно ресурс да извършва текущи проверки на всички тези обекти, което само по себе си обезсмисля мярката със задължаването им да ползват ЕСФП с нивомери.

3. Въвеждането на ЕСФП с нивомери във ведомствените бензиностанции ще доведе до сериозни разходи за субектите, които ги стопанисват. Тези разходи ще бъдат непропорционални, тъй като системите имат задължителни компоненти (фискално устройство, нивомерна конзола), които трябва да присъстват, без значение дали системата обслужва 1 или 6 резервоара, и дали през нея минават 1000л или 10000л месечно. Иначе казано, финансовата тежест на единица гориво ще бъде значително по-голяма отколкото при търговските обекти, като колкото потребителят на гориво е по-малък, толкова повече ще се оскъпи горивото, което използва. Това ще направи за някои потребители неизгодно стопанисването на ведомствен обект, съответно ще ги принуди да пренасочат потреблението си към бензиностанции - търговски обекти. И в двата случая обаче стопанските субекти ще претърпят вреди, което ще намали тяхната ефективност. А безспорно колкото са по-малки, толкова по-потърпевши ще бъдат.
 
Начинът на приемане на промените и фактът, че още на 07.01.2015 стартираха действия по контрол на спазването им, без да е осигурено нужното време за изпълнение, дават сериозни основания да смятаме, че те нямат за основна цел подобряване на резултатите на фиска, а обслужват лобистки интереси. Несъмнено печеливши от промените ще бъдат бензиностанциите - търговски обекти. Колкото повече бензиностанции има даден субект, толкова по-облагодетелстван ще бъде от поправката. Най-потърпевши ще бъдат земеделските производители, транспортните и строителните дружества. По груби оценки ведомствените бензиностанции наброяват над 20000, като НАП вероятно имат по-точни данни. Засегнатите ще са голям брой от важни за икономиката сектори.
 
Поради гореизложените обстоятелства считаме, че промените в чл.118 от ЗДДС не обслужват обществения интерес, вредни са за бизнеса и работят само в полза на определен тесен кръг лица. Следователно трябва да бъдат изцяло отменени, а действащият до 31.12.2014 режим да бъде преразгледан и оптимизиран.“
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!