Земеделските стопани, които прилагат направлението диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството като част от зелените плащания ще бъдат проверявани за наличието на различните култури и техният дял на полето в периода 15 май – 15 юли 2016 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация, съобщават от Министерството на земеделието и храните. 
 
Диверсификация на културите се прилага в стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително), като трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя. 
 
Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя. 
 
Изискването за диверсификация не се прилага, когато:
- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, оставена е под угар или е обект на съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, която не се използва за тези употреби, не надхвърля 30 хектара;
- повече от 75 % от земеделската площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи, или за производството на култури под вода, или е обект на съчетаване на тези употреби, при условие че обработваемата земя, която не се използва за тези цели, не надхвърля 30 хектара;
- Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;
- Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.