Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните видове култури: 

Ягоди;

Малини;

Ябълки;

Круши;

Кайсии/ зарзали;

Праскови/ нектарини;

Сливи (Prunus domestica);

Череши;

Вишни;

Орехи;

Десертно грозде. 

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане. 

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура съгласно списъка: 
 

 

Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви.

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните площи.

 

ВАЖНО!

За кандидатстване по схемата е необходимо да бъде подадено общо заявление за подпомагане в рамките на общия срок от 1 март до 15 май (9 юни) 2015 г., в което да се заяви участие по схемата и да се декларират площите със съответните култури. Освен подаването на общото заявление е задължително в периода 1 до 31 януари 2016 г. в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" да бъде представена декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация.

 

За да получите подпомагане по схемата, трябва:

1. Да регистрирате правните основания на площите, които ще заявите в общинската служба по земеделие.

2. Да се регистрирате като земеделски стопанин в общинската служба по земеделие.

3. Да подадете общо заявление за подпомагане, в което отебележите всички схеми, на които имате право.

4. Да събирате документите с които реализирате произведената от Вас продукция през годината на кандидатстване.

5. Да подадете Декларация по образец + документи, доказващи, че сте реализирали минимален добив.

 

Земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, са изключени от задължението да прилагат зелени изисквания (диверсификация на културите и наличието на екологично насочени площи). Тези площи ще бъдат отчитани автоматично като допустими за зелено директно плащане.

 

Кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци могат да получат подпомагане и по други схеми за директни плащания на площ– по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), зелено директно плащане и преразпределително плащане за първите 30 ха от стопанството си. 


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!