Четиринадесет въпроса са поставени към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков в рамките на редовния парламентарен контрол.

За пореден път се очаква министърът да отговори на поставени въпроси за забавени проекти по няколко мерки на ПРСР;  поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 Млад фермер, както и относно промяна в оценителната система по мярката.

В парламентарния контрол са включени още питания относно ССА, генномодифицирана царевица - ТС1507, подкрепа в сектор Пчеларство и др.


1. Въпрос от н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно законопроект за Селскостопанската академия.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно придобиването на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.

3. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ и ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.

5. Питане от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА относно политики за подкрепа в сектор Пчеларство.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър".

7. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) по приоритетна ос 3 "Мерки от общ интерес", Мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки".

8. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас.

9. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно статут на входирани проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия".

10. Питане от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

11. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно поет ангажимент от ръководството на Министерството на земеделието и храните по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери".

12. Въпрос от н.п. ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ и ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по "Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.".

13. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

14. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!