От днес, 11 януари започва ранкирането на подадените проекти по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” на ПРСР 2014-2020. 
 
Разчетите на ДФЗ са обработката на заявленията да приключи до 2 февруари. Това пбяви изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов.
 
В определения срок за прием на проекти, който изтече на 18 декември, са били подадени 588 проекта. Заявените разходи по тях са в размер на над 1.6 млрд. лева, а субсидията -  над 810 млн. лева.
 
Бюджетът на финансовата помощ по подмярката, определен в заповедта на МЗХ за прием, е в размер на левовата равностойност на 100 млн. евро.