В индикативния график за директни плащания за Кампания 2019 останаха само три важни дати, които са обвързани с плащането на площ. 

Индикативен график 2020 за субсидиите от ДФЗ

През месец юни са заложени и три целеви приема по подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те са насочени само за животновъди, които да подобрят биосигурността в своите стопанства.

Отбележете в календара си още няколко важни срока, които да не пропуснете, улисани в работа.

СЕПП

На 4 юни вече е направено окончателното плащане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Ставката за Кампания 2019 г. е 194,58 лв. на хектар. Целият бюджет по схемата е в размер на 635 млн. лева. Първото и основно плащане от близо 600 млн. лв. беше направено на 16 декември 2019 г. Доплащането е над 74 млн. лв.

Схеми за млади и дребни земеделски стопани

На 10 юни са планирани плащанията по Схемата за млади земеделски стопани, като субсидия се отпуска за първите до 30 ха допустими площи нея. На 20 юни ще бъдат преведени сумите по Схемата за дребни земеделски стопани. Плащанията не надвишават 1 250 евро, а тези до 500 евро се закръглят на левовата равностойност на 500 евро.

Кампания 2020

До 5 юни бе удължен срокът за извършване на промени в заявлението за директни плащания в Кампания 2020. А до 15 юни земеделските производители могат да подават заявления със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.

Пререгистрация на земеделски стопани

До 15 юни бе удължен срокът за пререгистрацията за стопанската 2019 – 2020 г., която започна на 2 октомври миналата година. Регистрация на нови земеделски стопани се извършва през цялата стопанска година.

Подмярка 5.2

До края на юни отварят новата подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. По нея животновъдите могат да кандидатства за 100% финансиране за популация и репопулация на стопанствата. Общият бюджет на мярката е близо 8 млн. евро. 

Подмярка 5.1 за биосигурност

От 8 май до 11 юли тече прием на друга нова подмярка – 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от ПРСР. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 45 905 931 лв.

Подмярка 4.1 за инвестиции

През месец юни се очаква приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ отново за сектор „Животновъдство“, който беше първоначално плануван за месец май. Тази година по нея ще могат да участват само животновъди. По тази подмярка освен за обща модернизация те ще имат възможност да кандидатстват за някои от дейностите за биосигурност.

Подмярка 4.3 за напояване

От 3 април до 3 юли тече приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“. Заради спецификата на мярката се откриват две отделни процедури, а общият бюджет е близо 100 млн. лв.

Подмярка 16.4 за късите доставки

За началото на юни е планиран прием на подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Срокът за кандидатстване ще бъде два месеца, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 646 400 лв.

Мярка „Застраховане на реколтата“

От 4 май до 30 юни се приемат заявления за финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Преди подаването на документите производителите трябва вече да са застраховали реколтата си от лозя с винени сортове грозде в избрана от тях застрахователна компания.

Мярка „Събиране реколтата на зелено“ 

До 5 юни продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“ отново от лозаро-винарската програма. Финансовата помощ по нея не надвишава 3036,86 лв./хектар. От 15 до 19 юни 2020 г. одобрените кандидати подават заявление за финансово подпомагане в ДФЗ. Договорите се сключват до 10 юли 2020 г. До 20 юли 2020 г. се сваля реколтата. Първоначалният бюджет е 1 млн. лв., но при недостиг ще бъде осигурен бюджет за подпомагането на всички одобрени от ДФЗ гроздопроизводители.

Складиране на сирена

От 11 май до 30 юни е приемът на временната извънредна схема за помощ за частно складиране на някои сирена. За България е определен таван от 889 тона. Максималното количество за всяко заявление е 0,5 тона. Размерът на помощта е 15,57 евро/т фиксирани разходи за складиране плюс 0,40 евро/т на ден за складиране по договор.