ДФ Земеделие обяви прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
 
Със заповед на министъра на земеделието и храните са определени срокът за прием и бюджетът на подмярката от този прием.
 
Документи за подпомагане се подават от 4 юли до 12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФ Земеделие. Финансовата помощ за приетите заявления от този прием е в размер на левовата равностойност на 30 млн. евро. Фонд Земеделие подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на равностойността на 15 000 евро. 
 
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел да подпомогне икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Финансовата помощ по подмярката е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.