Измененията в Наредба 3 на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г. са вече факт.

 

Наредбата с последните изменения в нея е обнародвана в Държавен вестник на 18 юли, с което влезе в сила. Промяната се наложи заради обявените официално през ноември 2013 г. нови четири защитени зони, попадащи в обхвата на мрежата Натура 2000. Това са „Пирин Буфер“, „Централен Балкан Буфер“, „Българка“ и „Рилски манастир“.

 

Това означава, че земеделските стопани, обработващи земеделски земи в тези зони, трябва да спазват предвидените в заповедите забрани за земеделски дейности, за да могат да кандидатстват за подпомагане по ПРСР. За да може Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) да извърши необходимите административни и/или проверки на място на заявленията на бенефициентите и да изплати съответните компенсаторни плащания, е необходимо новите обявени зони и предвидените в тях забрани да се добавят в Приложение 1 на Наредба 3 – това бяха аргументите на МЗХ за промяна в Наредбата.

 

Новите Натура зони вече са добавени към приложението. Изискванията ще се прилагат за заявления за подпомагане, подадени през 2014 г., за които ДФЗ – РА, не е отказал изплащане на финансовата помощ до влизане в сила на Наредбата. С промените се цели да се въведе нормативно основание за получаване на компенсаторни плащания по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" за спазване на забраните за земеделски земи, въведени в четирите новообявени защитени зони, както и да се синхронизират нормите на наредбата с националното законодателство, обобщават от МЗХ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!