Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) разработи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съвместно с Министерство на земеделието и храните. Ръководството е предназначено за крайните получатели, които изпълняват договори за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), като основната цел е бенефициерите за бъдат улеснени чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематична информация относно техните основни права и задължения по договорите, и как финансираните инвестиции да бъдат успешно изпълнени, отчетени и платени.


Ръководството описва действията и формалните процедури, които трябва да бъдат изпълнявани от крайния получател, за да се осигури правилно техническо и финансово изпълнение на договора за финансиране, съобщиха от пресофиса на ДФЗ. 


Ръководството разглежда следните основни въпроси:
•    Съдържание, изменение и прекратяване на договорите за финансиране;
•    Техническото изпълнение на договорите за финансиране, в т.ч. провеждане на процедури за определяне на изпълнител, сключване и изпълнение на договорите с изпълнителите;
•    Финансовото изпълнение на договорите за финансиране, в т.ч. допустимост на разходите и видове плащания;
•    Контролът от страна на ДФЗ върху процедурите за определяне на изпълнител;
•    Отчитане на изпълнение на инвестицията, в т.ч. междинни и окончателни финансово-технически отчети (ФТО);
•    Документооборот и комуникация със съответните институции;  
•    Правилата за информация, комуникация и публичност;
•    Поддържането на система за съхраняване на информацията по договорите за финансиране.


През юни ДФЗ изготви 1 536 договора по двете процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“. От тях 1 512 договора, за общо 312 549 157 лв., са по процедурата за инвестиции в технологична и екологична модернизация. Останалите 24 са по другата процедура – за финансиране на центрове за плодове и зеленчуци. Безвъзмездна финансова помощ за тях възлиза на 14 094 381 лв.

Общата стойност на одобрената субсидия на подготвените за подписване договори надхвърля 326 млн. лв.