Държавен фонд Земеделие публикува приеми и срокове по Държавни помощи и Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  актуални към момента.
 
На 4 юли започва приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
 
Държавни помощи
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.