ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция приканва за своевременно подаване на заявки за плащане по сключените от бенефициентите договори във връзка с приключването на програмния период 2007-2013 г. Всички разплащания по ПРСР 2007-2013 г. трябва да приключат до 31 декември 2015 г.

Най-късната дата за подаване на заявки за окончателно плащане по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Програмата е 15 октомври 2015 г., като стриктно се спазва и определеният в договора срок за извършване на дейностите, както и за подаване на заявка за плащане. Затова в този период от годината се очаква прекомерна натовареност в регионалните офиси на ДФ „Земеделие” – РА и в централно управление.
 
ОТ ДФЗ съобщават, че е създадена организация за ускоряване на процеса по обработване на заявките за плащане, с което се цели недопускане на загуба на европейски средства от Програмата. Въпреки това, прозовават бенефициентите да подават заявки за плащане непосредствено след приключване на дейностите по проектите и окомплектоване на изискуемите документи, без да изчаква нормативно определения краен срок.

По този начин ще се гарантира разплащането на одобрените проекти по Програмата в съответствие със заложените срокове и ще се намали риска от загуба на средства. Освен това ще се осигури нормалното протичане на работния процес на администрацията, ангажирана с обработка на заявките за плащане.
 
От Фонда посочват, че предвид необходимостта от ускорена обработка на заявките за плащане, бенефициентите трябва стриктно да се придържат към утвърдените образци на документите, придружаващи заявките за плащане; да се стремят към пълна окомплектованост; да спазват сроковете за отговор на уведомително писмо, с което се изискват допълнителни документи, регламентирани в съответната наредба по конкретната мярка; да оказват съдействие на служителите, обработващи документите, тъй като непредставянето в срок на изискани допълнителни документи и/или разяснения може да доведе до отказ за изплащане на част или на цялата финансова помощ.
 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!