Общо 5 241 730 лв. са изплатени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2022 г. 

Вижте в кои области продължава самолетното заснемане

Подпомагане получиха общо 3 399 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. За 45 стопани ще бъде извършено плащане в кратки срокове след финализиране на административните проверки, уточниха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Бюджетът по схемата за 2022 г. е 7,4 млн. лв. Ставката за 2022 г. беше увеличена от 270 лв./ха с ДДС на 324 лв./ха с ДДС за пролетния етап и от 100 лв./ха с ДДС на 120 лв./ха с ДДС за есенния.

Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. 

Подпомагането се изплаща само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

От 10 октомври 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по втория етап на схемата.