Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви, че от 15 април до 15 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Кои проверки в стопанствата се променят?

Съгласно Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (РА), заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по местонахождение на животновъдния обект. 

Стопаните трябва предварително да си запазят час за подаване на документите. Часовете ще се записват в съответните областни дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане.

Промяната се прави във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на България.

Запазването на часове се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите, както и осигуряване на тяхното удобство. По този начин ще може да се съблюдава броят бенефициенти, планиращи да подадат заявления за плащане, в конкретен ден, като се избягва тяхното струпване, подчертаха от ДФЗ.

В рамките на обявения прием земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност по мярката, без да поемат нов ангажимент.

Животновъдите, които кандидатстват за първи път през настоящия прием не поемат многогодишен ангажимент.

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Стопаните предварително трябва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП).

Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани (чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност). За проверка на изискването стопаните трябва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката.

В тази връзка е необходимо за временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД.

За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг”.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАША НОВИНА

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Производители поискаха ускорено изплащане на субсидии

МЗХГ: Засега не се налага удължаване на приема на заявления

Проект: Срокът за данъчни декларации ще се удължи до 30 юни