Държавен фонд Земеделие започна прием на документи по схемата „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”.
 
По схемата се финансират инвестиции за изграждане на обекти за търговия на дребно, за купуване на основно търговско оборудване, мобилни хладилни витрини и млекомати за сурово мляко. Средства се отпускат и за директни доставки на сурово мляко, технологично непреработен пчелен мед, яйца от кокошки, малки количества месо от селскостопански птици и зайци и за обработени или преработени храни от селскостопански животни. 
 
Държавната помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г., а заявления за кандидатстване ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. Документите за подпомагане се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на изпълнение на инвестицията. Срокът за разглеждане на заявленията и определяне дали кандидатите отговарят на условията за подпомагане по схемата е 30 дни. След изтичането им, стопаните с одобрени инвестиционни проекти сключват с ДФЗ договор за предоставяне на финансова помощ.
 
Помощта по схемата за целия период на прилагането й е 6 милиона лева. Средствата се предоставят под формата на капиталова субсидия за покриване на разходите за инвестицията. Максималният размер на финансовата помощ достига до 50% от приемливите разходи за инвестицията.
 
Инвестициите по схемата за директни доставки се осъществяват със собствени средства или с кредит, предоставен от ДФЗ.  Срокът за изпълнението им е 9 месеца от датата на сключването на договора с Фонд „Земеделие”, ако не включват строително-монтажни дейности, или 18 месеца, когато в инвестицията се включват стоително-монтажни работи.
 
ДФ „Земеделие” изплаща помощта на съответните бенефициери след изпълнение на заявените от тях дейности по инвестицията и подаване на заявка за плащане, придружена с необходимите разходооправдателни документи.
 
Kогато инвестицията първоначално е реализирана със собствени средства, финансовата помощ се превежда по банковата сметка на  бенефициера. Ако инвестицията е реализирана чрез кредит от ДФЗ, със сумата на помощта се намалява  неиздълженият остатък по кредита на ползвателя. 
 
В случай че земеделските стопани предпочетат да финансират инвестициите си за директни доставки с кредит, пряко отпуснат от ДФЗ или чрез рефинансиране през търговска банка, те ще разполагат с 48 месеца за погасяването му. Кредитите се отпускат при годишна лихва от 5 % при пряко кредитиране от Фонд „Земеделие” и 7% при рефинансиране чрез търговска банка. 
 
Обезпечаването на кредитите при пряко кредитиране от ДФЗ може да се осъществи чрез залог върху вещи, държавни ценни книжа и др., а при рефинансиране през търговска банка – с активи, приемливи по вид и стойност от обслужващата банка.
 
Максималният размер на кредитите е до 100% от приемливите разходи според вида на директните доставки. Тоест, ако например разходът за реализиране на инвестиция е в размер на 1 000 лв., по схемата за директни доставки се финансират 50%, или 500 лв., а кредитът покрива до 100% от тези 500 лв., необходими за реализиране на инвестицията.
 
Повече информация за схемата за директни доставки и за начините за кредитиране на инвестиции по нея можете да намерите на www.dfz.bg, раздел „Държавни помощи”/„Директни доставки на храни от селскостопански животни”.

Указания и документи по схемата можете да изтеглите и от следните линкове: 


Указания за схемата за директни доставки на храни от животински произход
 

Указания за кредитиране за директни доставки на храни от животински произход

Пределни цени по схемата за държавна помощ

Образец на заявление за кандидатстване

Образец на декларация за гражданско и имуществено състояние

Образец на декларация за открити банкови сметки, ползвани кредити от ДФЗ, търговски банки и други задължения
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!