Зърнопроизводителите могат да се възползват от кредит  за закупуване на минерален тор и семена за производство на пшеница, реколта 2016 г. Заемът ще е с годишен лихвен процент от 4,5%, реши Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” и се погасява до 3 октомври 2016 г. 
 
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 120 процента.
 
Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора за кредит, като застраховката покрива пълния размер на получените средства по договор, както и вещните обезпечения, като стойността на застрахованото имущество следва да е не по-малко от 120 процента от размера на кредита.
 
За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и кооперации, които са регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.
 
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв. на хектар за закупуване на минерален тор и 40 лв. на хектар за закупуване на семена.  
 
Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на ДФЗ от 1 октомври до 16 ноември 2015 г. Крайната дата за изплащане на средствата е 18 декември 2015 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!