Кампанията по директни плащания продължава до месец ноември 2021 г. Така от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) ни отговориха на въпроса до коя дата ще продължат проверките на Tехническия инспекторат на място за единно плащане на площ.

Червеният пипер е кът, а цената му расте

Следващите ни няколко въпроса са свързани с така наречените ad-hoc проверки, които от Фонда подхванаха това лято. Оказва се, че изразът е латински и означава „за това“ или „за тази цел“. Използва се за означаване на нещо временно, което ще служи само за определена цел. 

Констатирани ли са нарушения и има ли санкционирани служители – ето какво ни отговориха от Разплащателната агенция.

Откъде е заимствана идеята у нас да се правят ad-hoc проверки? Може ли да дадете като пример други страни членки, в които се извършват?

 

Основанието за тези проверки е Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията – Приложение I, т. 4, където е предвидено осъществяване на непрекъснат мониторинг при дейностите по вътрешен контрол. Ad-hoc проверките са елемент от акредитационните процедури на Разплащателната агенция. Този инструмент е познат в практиката на ДФЗ и се е прилагал през годините като един от методите на контрол. Не познаваме практиката на други страни членки в това отношение.

На какъв принцип се избират служителите на ДФЗ, на които да им бъде направена ad-hoc проверка?

 

Ad-hoc проверките са специални проверки, които се извършват от ръководството на Разплащателната агенция на текуща база. Целта им е да се провери правилността и адекватността на извършените проверки на място и спазването на приложимото национално и европейско законодателство. Не на последно място аd-hoc проверките имат за цел превенция на действията на служителите по отношение на спазване на служебните им задължения. С тези проверки се цели и повишаване на ефективността на работата на служителите. В началото на 2021 г. и при встъпване на новото ръководство беше анонсирано, че се възобновяват и засилват проверките, предвид Сovid ограниченията през 2020 г. 

Колко служители до момента са проверени?

 

За 2021 г. до момента са извършени 95 аd-hoc проверки, включително и от ръководители на регионално ниво. 

Какво представлява самата проверка?

 

Проверката се извършва на място, по време на работния процес, на случаен принцип.

Какви са най-честите нарушения?

 

Най-честите констатации са свързани с административни пропуски по процедурния правилник, които са предизвикани от големия обем работа по време на кампанията по директни плащания. Съществени пропуски не са констатирани.

Какво следва при констатирано нарушение?

 

При констатирано нарушение следват административни действия по Правилника за работа или наказания по реда на Закона за държавния служител.

Има ли наложени наказания, санкции или отстраняване от работа? 

 

Като следствие на ad-hoc проверки няма наложени наказания за 2021 г.