Държавен фонд „Земеделие“ преведе 14 716 468.63 лева по интервенцията „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС)“ на 1568 стопани.

За сравнение, през Кампания 2022 бяха изплатени 2 405 872.69 лева на 3202 стопани, при размер на единично плащане 97.97 лв./ха.

Размерът на плащането за един, отговарящ на условията за подпомагане хектар, е 244,47лв./ха, съгласно заповед № РД 09-550 от 22.05.2024 на Министъра на земеделието и храните.

Помощта се предоставя за цялата допустима площ на земеделското стопанство по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане. 

На допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани подлежат лица, които са стартирали земеделска дейност през последните 5 години и към момента на подаване на заявление за подпомагане са на възраст не повече от 40 навършени години.

Те трябва да притежават професионални умения в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.