През изминалата седмица Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии по 546 проекта на стойност 151 450 022 лв., съобщават от Фонда.

Изплатените средства са по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г.:  112 "Създаване на стопанства на млади фермери", 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", ,  226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, 322 „Обновяване и развитие на населените места“, 41“Прилагане на стратегии за местно развитие“, мярка 511 „Техническа помощ” и мярка 431-1 за управление на местни инициативни групи.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!