Близо 7,8 млн. лева (7 714 605,89 лв.) получават 17 бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Важните срокове през август

През тази седмица са оторизирани плащания по следните мерки и подмерки:

•    4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 1 195 572,58 лв. за 2 проекта; 
•    4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 1 752 666,74 лв. за 3 проекта;
•    7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 3 951 518,51 лв. за 4 проекта;
•    9 „Учредяване на групи и организации на производители“ – 354 872,35 лв. за 3 проекта;
•    19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" – 168 150 лв. за един проект; 
•    19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – 45 455 лв. за един проект;
•    19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ – 246 370,71 лв. за 3 проекта.