Над 18,967 млн. лева са предени на 36 хиляди земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2019, при които е налице ставка на корекция (механизъм за финансова дисциплина).

Държавна помощ: С 56.6 млн. лв. стопани ще погасяват кредити от ДФЗ

От ДФЗ припомнят, че съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013 от 1 януари 2016 г. в България е въведен механизъм за финансова дисциплина. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания. 

Удържаните средства са предназначени за попълване на резерв за кризи в селскостопанския сектор. Механизмът на финансова дисциплина е въведен с цел годишният бюджет да е в съответствие с многогодишната финансова рамка (МФР).

За Кампания 2018 г. Разплащателната агенция наложи ставка на корекция в размер на 1.411917% върху оторизираните суми на кандидатите по схемите на директните плащания. Това се прави в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1710 на Комисията. 

Съгласно друг Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1953 на Комисията, поради неизползване на натрупания кризисен резерв от 2018 г., за всяка държава членка е определен сума за възстановяване. За България върнатите средства по механизма за финансова дисциплина възлизат на 9,748 млн. евро (19.065 млн. лв.).