Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по схемите за Селскостопански пазарни механизми и Кредитиране.
 
 
На 28 януари стартира прием по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”. Това е първият прием от новата Лозаро-винарска програма. Лозарите ще имат възможност да кандидатстват до 8 февруари, петък.
 
Бюджетът по мярката за финансовата 2019 г. е близо 22 млн. лв. (21 802 818 лв.). Предвидените средства общо по програмата за петгодишния й период на действие е близо 262 млн. лв.
 

Селскостопански пазарни механизми

 

Схема

Срокове за прилагане

 

Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.-

Mярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

28 януари до 8 февруари 2019 г.

 

 
От ДФЗ припомнят, че Фондът отпуска кредити за инвестиции в селското стопанство целогодишно. В началото на годината УС на ДФЗ преутвърди годишната лихва за отпусканите кредити през 2019 г. Лихвата е в размер на 3%. 
 
 

Кредитиране

 

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

 

 
Припомняме, че до 31 януари 2019 г. земеделските производители, кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.
 
Освен това от 4 до 28 февруари следва да бъдат изплатени средствата на пчеларите по държавната помощ de minimis. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лева. А приемът беше отворен от 17 декември 2018 г. и продължи до 15 януари 2019 г. Ставката за пчеларите ще бъде малко над 6 лв. за пчелано семейство.