Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) изплати 480 436 511 лв. за Кампания 2020 по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени директни плащания (ЗДП). Подпомагане получиха 54 650 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, съобщиха от пресофиса на фонда. 

Вижте ставката за зелените директни плащания за Кампания 2020 г.

Ставката за подпомагане по схемата е увеличена и е в размер на 133,82 лв./ха. Тя е определена със Заповед № РД 09-411 от 21.04.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите. За сравнение ставката за подпомагане за Кампания 2019 беше 122,67 лв./ха.

Подпомагането по схемата се определя на база установената, допустима площ по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), определена след извършването на административни и проверки на място, съгласно Регламент (ЕС) №1307/2013.

От Кампания 2017 насам при неспазване на зелените изисквания се въвежда налагане на административни санкции за наддеклариране, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на ЕК.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по СЕПП. Фермерите трябва да спазват в рамките на всички свои хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики благоприятни за климата и околната среда.

Площите, заети с трайни насаждения, нямат приложими зелени изисквания. Тези кандидати получават зелени директни плащания за допустимите си площи с трайни насаждения.

ДФЗ информира земеделските стопани, които са попаднали в извадката за риск анализ във връзка с изискването на чл. 12 ал. 5 от НАРЕДБА № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, че след финализирането на всички проверки на място за наличие на междинни култури, ще бъдат извършени калкулации и стопаните ще получат полагащото им се подпомагане.