След приключване на срока за обсъждане на Наредбата по подмярка 4.1, следва обнародване в ДВ. Очакваният старт на приема по подмярката е началото на октомври. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева вчера в Разград, съобщи Стандарт. 
[news]
 
"След комуникация с комисията получихме възможност да отворим втори прием по мярка 4.1, в който ще бъдат възможни инвестициите в пълен обхват, както програмата е одобрена или инвестиции в хидромелиоративна инфраструктура от частните земеделски стопани", обясни министърът.
 

Доклад на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 от ПРСР 2014 - 2020 г.